Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Pokój, dnia 06.03.2008 r.

Nr sprawy ZP1/2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO na: Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
     Gmina Pokój
     ul. Sienkiewicza 8
     46-034 Pokój
     www.gminapokoj.pl

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

3)  ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ BĘDZIE DOSTĘPNA    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu In-formacji Publicznej Gminy Pokój : http://www.bip.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi teleadresowymi: osobiście w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 10 lub pocztą elektroniczną (e-mail:zamowienia@gminapokoj.pl) lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bez-płatny.

4) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1) Opis
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera.
1.    Ładza ul. Reymonta
2.     Ładza ul. Wiejska
3.     Droga gminna w Krzywej Górze
4.     Pokój ul. Winna Góra
5.     Pokój ul. Wolności
6.     Pokój ul. Wojska Polskiego
7.     Pokój ul. Mariacka
8.     Pokój ul. Brzeska
9.     Pokój ul. Średnia
10.     Pokój ul. Nowy Świat
11.     Pokój ul. 1-go Maja
12.     Pokój ul. Kościelna
13.     Pokój ul. Żeromskiego
14.     Pokój ul. Sienkiewicza
15.     Pokój ul. Krzywa
16.     Pokój ul. Krasickiego
17.     Pokój, ul. Podleśna
18.     Pokój ul. Kolejowa
19.     Droga gminna w Zieleńcu
20.     Drogi gminne w Żabińcu
21.     Drogi gminne w Domaradzu
22.     Droga gminna Domaradz - Paryż
23.     Lubnów ul. Powstańców Śląskich
24.     Lubnów ul. Wiejska
25.     Kopalina ul. Wiejska
26.     Dąbrówka Dolna ul. Paryska
27.     Dąbrówka Dolna ul Budkowska
28.     Domaradzka Kuźnia ul. 1-go Maja
29.     Drogi gminne w Jagiennej
30.     Droga gminna w Kozubach
31.     Krogulna, ul. Średnia
32.     Krogulna, ul. Siedlicka

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowe-go grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 6 cm, w ilości min. 100 ton wbudowanej masy, max. 160 ton.
1.1)     Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane.
1.2) Informacje na temat umowy ramowej: ogłoszenie nie dotyczy umowy ramowej.
1.3) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42.6
1.4) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

5)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia (wymagany): do 31.05.2008 r.

7) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 24 Prawo za-mówień publicznych;
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych ww. oświadczeń i dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia).

8)  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9)  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena oferty brutto -  100%. Spośród wszystkich ważnych ofert zostania wybrana ta oferta, która ma naj-niższą cenę brutto za jedną tonę wbudowanego materiału. Podane ilości zamawianej emulsji asfaltowej i grysu są szacunkowe, lecz zamawiający zobowiązuje się do odbioru materiału w ilości 100 ton. Nie wyko-rzystanie ilości większej niż 100 ton nie dają żadnych podstaw do roszczeń wobec zamawiającego. 

10) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać/przesyłać na adres:
    Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat - pokój nr 3. w terminie do dnia 31 marca 2008 r. do godz. 10:00.     
Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z dopiskiem: „Remont cząstkowy grysami i emulsją ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2008 r. o godz. 11.00 w  Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sala narad.

11) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu składania ofert.

12) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) INFORMACJĘ O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UMIESZCZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania.

14) INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

15) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034Pokój, woj. opolskie, tel. 077 469-30-80, fax 077 469-30-85, e-mail: zamowie-nia@gminapokoj.pl
-    sprawy techniczne: Andrzej Pawlicki tel. (077) 469-30-85 w. 19 w godz. 8.00 - 15.00
-    sprawy proceduralne: Mariusz Danielak tel. (077) 469-30-85 w. 16 w godz. 8.00 - 15.00


Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP na portalu UZP pod numerem 46351-2008, dnia 06-03-2008 r. o godz. 12:34

RTFOgłoszenie i SIWZ.rtf
DOCzał. 1.1 do SWIZ.doc
DOCzał. 1 do SIWZ.doc
DOCZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOCzał. 3 -oświadczenia wykonawcy.doc
DOCzał. 4 do SWIZ - wzór umowy.doc

nowa podstrona, dodana 2008-03-06informację wytworzył(a): Barbara Zając
za treść odpowiada: Mariusz Danielak
data wytworzenia: 2008-03-06