Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
Numer ogłoszenia: 89521 - 2008; data zamieszczenia: 29.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju, ul. 1-go Maja 15, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693090.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE CPV - 15100000-9; RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE CPV - 15200000-0; OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY CPV - 15300000-1; OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE CPV - 15400000-2 ORAZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH CPV - 15600000-4; RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV - 15800000-6; PRODUKTY MLECZARSKIE CPV - 15500000-3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Prowadzenia przez wykonawcę zarejestrowanej działalności gospodarczej - potwierdzeniem. Spełniania przez wykonawcę wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w szczególności podlegania stałemu nadzorowi właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (wyjątek: art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej); Oświadczenie, że wykonawca podlega stałemu nadzorowi właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sala narad.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIESO I PRODUKTY MIĘSNE.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE.
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
    * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE.
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
    * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY.
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
    * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE ORAZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PRODUKTÓW.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE ORAZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PRODUKTÓW.
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
    * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE.
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
    * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PRODUKTY MLECZARSKIE.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRODUKTY MLECZARSKIE.
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
    * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

nowa podstrona, dodana 2008-04-29Podmiot udostępniający: Zdzisława Letka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 29-04-2008