Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel.  077 4693085 , faks  077 4693085 .

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapokoj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno_wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania teatralne, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, w klasach I_III w 1 szkole podstawowej, w ramach projektu Ja w szkole II. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jednostkowy czas trwania godziny zajęć rozwijających zainteresowania we wszystkich wyspecyfikowanych grupach tematycznych wynosi jedna godzina lekcyjna rozumiana jako 45_cio minutowy wymiar. Zgodnie z § 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487): godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych_60 minut. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów w ramach zajęć. Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, a także rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem zajęć teatralnych. Wykaz zajęć, które będą realizowane w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w ramach projektu JA W SZKOLE II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: 14. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją w wymiarze 30 h (1350 minut) w ciągu 1 r. szk. dla I grupy, realizowanych w formie zajęć wyrównawczych . 15. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją w wymiarze 30 h (1350 minut) w ciągu 1 r. szk. dla II grupy, realizowanych w formie zajęć wyrównawczych 16. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją w wymiarze 30 h (1350 minut) w ciągu 1 r. szk. dla III grupy, realizowanych w formie zajęć wyrównawczych 24. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w wymiarze 30 h (1800 minut) w ciągu 1 r. szk., dla I grupy uczniów 26. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie w wymiarze 30 h (1350 minut) w ciągu 1 r. szk. Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach i w dni wolne od nauki w szkole, w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2013 roku; Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do: _zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Przygotowanie programu zajęć dla uczniów i uczennic projektu w oparciu o przeprowadzony test kompetencji_analizę uczniów w zakresie zaburzeń komunikacji społecznej Bieżące informowanie Zamawiającego na piśmie o przypadkach rezygnacji uczęszczających z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. Prowadzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników_czek zajęć. Prowadzenia dziennika zajęć. Przeprowadzenie testów na początku i po upływie 75% zaplanowanych godzin oraz po zakończeniu zajęć przeprowadzonych w czasie trwania projektu. Informowania uczestników/uczestniczki projektu że zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem. Współpraca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Osiągnięcia celów szczegółowych projektu : aZapewnienie każdemu dziecku, objętego wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno wychowawczo_profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu. Przekazania Zamawiającemu, po zakończonych spotkań następujących dokumentów: listy obecności uczestników spotkań sprawozdanie merytoryczne z wykonania zlecenia. kartę czasu pracy z zajęć zawierającą wymiar godzin oraz tematy zajęć dzienniki zajęć ankiety_testy monitoringowe badające postęp uczęszczających na zajęciach. dokumentacji fotograficznej z opisem wykonanej na własnym sprzęcie, dokumentującej realizację zajęć _zajęcia rozwijające zdolności teatralne Przygotowanie programu zajęć dla uczniów i uczennic projektu w oparciu o przeprowadzoną analizę zainteresowań uczniów. Bieżące informowanie Zleceniodawcę na piśmie o przypadkach rezygnacji uczęszczających z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. Prowadzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników_czek zajęć. Prowadzenia dziennika zajęć. Przeprowadzenie testów na początku i po upływie 75% zaplanowanych godzin oraz po zakończeniu zajęć przeprowadzonych w czasie trwania projektu. Informowania uczestników_uczestniczki projektu że zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem. Współpraca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Osiągnięcia celów szczegółowych projektu : a Zapewnienie każdemu dziecku, objętego wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno wychowawczo_profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.Przekazania Zleceniodawcy, po zakończonych spotkań następujących dokumentów: listy obecności uczestników spotkań sprawozdanie merytoryczne z wykonania zlecenia. kartę czasu pracy z zajęć zawierającą wymiar godzin oraz tematy zajęć dzienniki zajęć ankiety_testy monitoringowe badające postęp uczęszczających na zajęciach. dokumentacji fotograficznej z opisem wykonanej na własnym sprzęcie, dokumentującej realizację zajęć _zajęcia wyrównawcze Przygotowanie programu zajęć dla uczniów i uczennic projektu w oparciu o przeprowadzony wewnętrzny test kompetencji i analizę dokumentacji uczestników projektu Bieżące informowanie Zamawiającego na piśmie o przypadkach rezygnacji uczęszczających z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. Prowadzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników-czek zajęć. Prowadzenia dziennika zajęć. Przeprowadzenie testów na początku i po upływie 75% zaplanowanych godzin oraz po zakończeniu zajęć przeprowadzonych w czasie trwania projektu. Informowania uczestników_uczestniczki projektu że zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem. Współpraca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Osiągnięcia celów szczegółowych projektu : a Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 80% uczniów objętych wsparciem Przekazania Zamawiającemu, po zakończonych spotkań następujących dokumentów: listy obecności uczestników spotkań sprawozdanie merytoryczne z wykonania zlecenia. kartę czasu pracy z zajęć zawierającą wymiar godzin oraz tematy zajęć dzienniki zajęć ankiety_testy monitoringowe badające postęp uczęszczających na zajęciach. dokumentacji fotograficznej z opisem wykonanej na własnym sprzęcie, dokumentującej realizację zajęć c) szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych 5 części przetargu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        na podstawie złożonego oświadczenia

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        na podstawie złożonego oświadczenia

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        na podstawie złożonego oświadczenia

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonani zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawi poniższe informacje w formie określonej wg załącznika nr 1 odnośnie:SP Domaradz do części 14-19 : osoba posiadająca wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej (prowadzenie zajęć wyrównawczych), Posiadają wpis do właściwego rejestru jednostek szkoleniowych (dotyczy firm szkoleniowych). SP Domaradz do części 24: osoba posiadająca wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny uprawniające do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne), Posiadają wpis do właściwego rejestru jednostek szkoleniowych (dotyczy firm szkoleniowych).SP Domaradz do części 26: osoba posiadająca wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny uprawniający do prowadzenia zajęć z zakresu zajęć artystycznych (prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania teatralne uczniów). Posiadają wpis do właściwego rejestru jednostek szkoleniowych (dotyczy firm szkoleniowych).

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

    inne dokumenty

    przygotowanie planu zajęć: analizę potrzeb w zakresie prowadzonych zajęć w oparciu o umiejętności, kompetencje, zaburzenia, wady, zainteresowania uczestników projektu. Cele prowadzonych zajęć, metodykę prowadzenia zajęć, produkty i rezultaty, monitoring, ewaluację, działania kontrole i korygujące.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy przedłożyć kserokopię aktualnego potwierdzenia z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika prawo do reprezentacji lub pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, biuro nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Ja w szkole II, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 MHTogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOCzałącznik nr q

DOCzałącznik nr 2

DOCzałącznik nr 3

DOCzałącznik nr 4

DOCwzór umowy zajęcia wyrównawcze

DOCwzór umowy zajęcia socjoterapeutyczne

DOCwzór umowy zajęcia teatralne


Podmiot udostępniający: Barbara Zając -wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2012-09-18