Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ

 

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY POKÓJ CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY POKÓJ CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY POKÓJ
Numer ogłoszenia: 12118 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapokoj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY POKÓJ CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY POKÓJ CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY POKÓJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy POKÓJ. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pokój. Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2)ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3)ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6)ubezpieczenie NNW sołtysów. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Pokój. Zakres zamówienia obejmuje: 1)obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5)bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pokój. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pokój, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1a:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Pokój, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pokój, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 5:Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych; Załącznik nr 9: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, w art. 24b i w art. 26 ust. 2d ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 b do niniejszej specyfikacji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6, 6a i 6b do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Pokój 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8 sekretariat (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY POKÓJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2)ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3)ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6)ubezpieczenie NNW sołtysów.SIWZ Załącznik nr 1:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pokój, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 4:Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 8:Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych; Załącznik nr 9:Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.64.00-4, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY POKÓJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5)bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta. SIWZ: Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Pokój, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych; Załącznik nr 9: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.51.00-4, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY POKÓJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. SIWZ Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pokój, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 9: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

 DOCSIWZ i inna dokumentacja dla oferentów

Numer ogłoszenia: 21034 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12118 - 2014 data 10.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, fax. 077 4693085.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Pokój 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8 sekretariat (parter)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Pokój 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8 sekretariat (parter)..

ZAPYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PDFpytania i odpowiedzi od oferentów

PDFpytania i odpowiedzi od oferentów

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Pokój, dnia 30.01.2014 r.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części I zamówienia - ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Pokój.

 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Opolu

45-066 Opole, ul. Reymonta 14

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 80%, warunki fakultatywne 20%) spośród wszystkich ofert zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

2. Streszczenie oceny:

Nr oferty, nazwa wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

(waga 80%)

Liczba pkt w kryterium warunki fakultatywne

(waga 20%)

Razem

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne Opole

45-066 Opole, ul. Reymonta 14

80,00

0,00

80,00

2. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA

Oddział we Wrocławiu

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45

68,45

8,60

77,05

 

3. Zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

 

4. Oferta żadnego wykonawcy nie została odrzucona.

 

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

6. Wobec nie odrzucenia żadnej oferty i nie wykluczenia żadnego Wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 

Pokój, dnia 30.01.2014 r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część II zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części II zamówienia - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Pokój.

 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawiciel w Radomiu

26-610 Radom, ul. Szklana 60

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała maksymalną ilość 100 punktów za najniższą cenę w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena (waga 100%).

 

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na część II zamówienia zostały złożone następujące oferty, które otrzymały przedstawioną poniżej łączną ilość punktów:

 

Nr oferty, nazwa wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

(waga 100%)

Razem

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne Opole

45-066 Opole, ul. Reymonta 14

84,36

84,36

4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawiciel w Radomiu

26-610 Radom, ul. Szklana 60

100,00

100,00

 

3. Zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą ilość punktów za najniższą cenę. W związku z powyższym wybrana została oferta złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

 

4. Żadna oferta nie została odrzucona.

 

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

6. Wobec nie odrzucenia żadnej oferty i nie wykluczenia żadnego Wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Pokój, dnia 30.01.2014 r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część III zamówienia

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części III zamówienia - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pokój.

 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez:

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group, Oddział w Opolu

ul. Luboszycka 36

45-215 Opole

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała maksymalną ilość 100 punktów za najniższą cenę w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena (waga 100%).

 

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na część III zamówienia zostały złożone następujące oferty, które otrzymały przedstawioną poniżej łączną ilość punktów:

 

Nr oferty, nazwa wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

(waga 100%)

Razem

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne Opole

45-066 Opole, ul. Reymonta 14

 

75,43

75,43

3. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group, Oddział w Opolu

ul. Luboszycka 36

45-215 Opole

100,00

100,00

4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawiciel w Radomiu

26-610 Radom, ul. Szklana 60

Oferta odrzucona

 

 

3. Zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą ilość punktów za najniższą cenę. W związku z powyższym wybrana została oferta złożona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 

4. Odrzucono jedną ofertę.

 

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2014-01-10