Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o zamówieniuPokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie

 

 

Pokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
Numer ogłoszenia: 36794 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapokoj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy ożyciu wodnym i rybołówstwie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont świetlicy wiejskiej w Fałkowicach, dz. ewid. nr 148/4 obręb nr 0045 Fałkowice, gmina Pokój W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: wymiana przewodów instalacji c.o., wymiana grzejników z zaworami grzejnikowymi, roboty towarzyszące, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wymiana ścianek działowych wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych, roboty elektryczne, wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z osprzętem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2, 45.31.73.00-5, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane o wartości 300 000 zł każda polegające na wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -elektrycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy zł). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca składa kosztorys ofertowy, który może być sporządzony metodą uproszczoną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiana osoby inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ; 2) zmiany terminu realizacji w przypadku: a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych b) niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) siły wyższej, klęski żywiołowej; c) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 3) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 4) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę; 5) zmiana warunków finansowania zamówienia. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz kierownik budowy. 4. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl, Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 40w godzinach urzędowania Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój, 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w sekretariacie, w terminie do dnia 17.02.2014 r., godz. 10:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZMIANA OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKÓW, DODANIE ZAŁĄCZNIKÓW  12.02.2014R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36794 - 2014 data 31.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, fax. 077 4693085.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont świetlicy wiejskiej w Fałkowicach, dz. ewid. nr 148/4 obręb nr 0045 Fałkowice, gmina Pokój W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: wymiana przewodów instalacji c.o., wymiana grzejników z zaworami grzejnikowymi, roboty towarzyszące, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wymiana ścianek działowych wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych, roboty elektryczne, wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z osprzętem.. remont kotłowni z wymianą kotła c.o. oraz instalacji wentylacjnej..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont świetlicy wiejskiej w Fałkowicach, dz. ewid. nr 148/4 obręb nr 0045 Fałkowice, gmina Pokój W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: wymiana przewodów instalacji c.o., wymiana grzejników z zaworami grzejnikowymi, roboty towarzyszące, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wymiana ścianek działowych wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych, roboty elektryczne, wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z osprzętem.. remont kotłowni z wymianą kotła c.o. oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
 • W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2, 45.31.73.00-5, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.45.33.12.10-1,45.33.10.00-6,45.33.11.00-7,45.33.11.10-7..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2, 45.31.73.00-5, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6,45.33.12.10-1,45.33.10.00-6,45.33.11.00-7,45.33.11.10-0,45.33.12.20-4.

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój, 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w sekretariacie, w terminie do dnia 17.02.2014 r., godz. 10:00..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2014 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój, 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w sekretariacie, w terminie do dnia 27.02.2014 r., godz. 10:00..


HTMogłoszenie o zamówieniu

HTMzmiana ogłoszenia 12.02.2014 r.

HTMzmiana ogłoszenia 12.02.2014 r. nr 2

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSIWZ- remont świetlic w Fałkowicach zmiana 12.0.2014 r.

PDFrzut

PDFszczegółówa specyfikacja techniczna

przedmiar.pdf

ZIPprzedmiary_2

ZIPprojekt instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji

 

 ZMIANA DOKONANA 17-02.2014

- ZAMIESZCZONO AKTUALNE PRZEDMIARY ROBÓT ZIPprzedmiar_robót.zip

- ZAMIESZCZONO ODPOWIEDZI NA ZADANE ZAPYTANIA DO ZAMÓWIENIA. DOCzapytania i odpowiedzi.doc

 

ZMIANA DOKONANA 18-02-2014

- ZAMIESZCZONO UAKTUALNIONĄ SIWZ. DOCsiwz - remont świetlicy w Fałkowicach zmiana 17.02.2014.doc

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU -  28-02-2014

PDFunieważnienie postepowania.pdf

Podmiot udostępniający:  Wójt gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2014.01.31