Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostki organizacyjne urzędu i ich kompetencje

nowa podstrona, dodana 2004-07-13

I.                   Jednostki organizacyjne urzędu

 

§7

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Referat Organizacyjny

2)      Referat Finansowy

3)      Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej i mieszkaniowej

4)      Referat Inwestycji

5)      Referat Rolnictwa

6)      Urząd Stanu Cywilnego

7)      Stanowisko ds. OC, spraw wojskowych i obywatelskich

8)      Stanowisko ds. Rady Gminy

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta (symbol – WT) należy przede wszystkim:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy,

2)      reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz,

3)      przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,

4)      wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

5)      podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie,

6)      podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu i podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,

7)      nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

8)      upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji o których mowa w p.4,

9)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych (nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów gminy),

10)  zatwierdzanie zakresów czynności pracownikom urzędu,

11)  dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w ich aktach osobowych,

12)  rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami urzędu gminy,

13)  uchylony,

14)  wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,

15)  organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

16)  informowanie Wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego,

17)  przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od ich podjęcia,

18)  składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.

 

 

 

Do zakresu działania Referatu Finansowego (symbol – FIN) należy:

1)      opracowywanie projektu budżetu gminnego, prowadzenie jego rachunkowości i sprawozdawczości z wykonania,

2)      opracowywanie programów gospodarczych i prognoz dla gminy,

3)      przedkładanie w obowiązującym trybie projektu rocznego budżetu gminy – Radzie Gminy do uchwalenia,

4)      bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,

5)      prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja),

6)      prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy – w porozumieniu z właściwymi referatami i jednostkami gminy,

7)      negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone,

8)      przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,

9)      prowadzenie spraw płacowych pracowników organów i urzędu gminy,

10)  prowadzenie spraw kasowych urzędu,

11)  prowadzenie ewidencji mienia gminy,

12)  organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,

13)  kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach gminy,

14)  kontrolowanie prawidłowości pobierania opłat skarbowych przez jednostki i komórki organizacyjne urzędu,

15)  współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

16)  współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.

17)  opiniowanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

18)  obsługa finansowo-księgowa samorządów mieszkańców oraz podległych jednostek,

19)  kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,

20)  wykonywanie zadań organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej i mieszkaniowej (skrót - KGM) należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym na terenie gminy oraz prowadzenie uzgodnień z Zakładem Energetycznym,

2)      prowadzenie spraw związanych z łącznością telefoniczną na terenie gminy,

3)      prowadzenie spraw związanych z ewidencją, remontami i inwestycjami drogowymi w gminie,

4)      prowadzenie całości spraw w zakresie zamówień publicznych zgodnie z ustawą, w tym organizowanie przetargów,

5)      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

6)      wnioskowanie w sprawie godzin otwarcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,

7)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

8)      współdziałanie z organami kontroli w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

9)      inicjowanie efektywnego zagospodarowania w drobnej wytwórczości surowców miejscowych, odpadowych i wtórnych,

10)  wprowadzanie w ewidencji działalności gospodarczej zmian dotyczących stanu faktycznego i prawnego,

11)  wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

12)  powiadamianie organu podatkowego o prowadzeniu działalności gospodarczej,

13)  wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

14)  kompletowanie przepisów prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

15)  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

16)  gospodarowanie lokalami komunalnymi (inwestowanie, remonty, eksploatacja, czynsze i opłaty, ewidencja, umowy najmu, itd.),

17)  kontrola i egzekwowanie przestrzegania regulaminu porządku domowego w obiektach będących własnością komunalną,

18)  przygotowanie rocznych projektów planów remontów obiektów komunalnych oraz bilansowanie potrzeb remontowych z możliwościami wykonawstwa w systemie gospodarczym lub zleceniowym.

19)  organizacja działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Do zadań Referatu Inwestycji (symbol – RI) należą w szczególności sprawy:

1)      wydawanie decyzji w sprawach ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji budowlanej, zatwierdzenia planu realizacyjnego, pozwolenia na budowę, zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

2)      prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie osób fizycznych,

3)      udzielanie informacji o terenie,

4)      wyrażanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu,

5)      uchylony,

6)      dokonywanie rejestracji kart obiektu budowlanego,

7)      uchylony,

8)      udzielanie wskazań lokalizacyjnych,

9)      przygotowanie materiałów i udział w opracowywaniu planu przestrzennego zagospodarowania gminy Pokój,

10)  zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych projektów,

11)  ustanawianie stref ochronnych oraz sposobu ich zagospodarowania,

12)  udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji,

13)  przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,

14)  przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora,

15)  orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę,

16)  wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiednich nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,

17)  przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,

18)  uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

19)  współudział w tworzeniu zasobów gruntów na cele budowlane,

20)  wyposażanie zasobów gruntów na cele budowlane w urządzenia komunalne i sieć uzbrojenia terenu,

21)  dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

22)  sporządzanie w uzgodnieniu z Referatem Finansowym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związana z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem,

23)  przygotowanie projektów decyzji o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych nie kwalifikujących się do użytkowania i nie nadających się do remontu,

24)  współdziałanie z instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska,

25)  wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu,

26)  wykonywanie sprawozdań (miesięcznych, półrocznych i rocznych) w zakresie inwestycji, ewidencjonowanie ruchu budowlanego w gospodarce uspołecznionej,

27)  dbałość o należyte utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy,

28)  stwierdzanie stanu technicznego obiektów przewidzianych pod przyszły remont,

29)  udział w realizacji i odbiorach inwestycji prowadzonych na terenie działania Urzędu Gminy Pokój, jak również koordynowanie spraw technicznych, budowlanych pomiędzy wykonawcami a Wójtem gminy,

30)  nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym,

31)  sporządzanie dokumentacji dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w zakresie prowadzonych inwestycji związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

32)  sprawdzanie faktur spływających do Urzędu Gminy z zakresu robót budowlano-montażowych pod względem formalno-prawnym i rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi cennikami i normami materiałowymi,

33)  współdziałanie z samorządami wiejskimi w zakresie prowadzonych przez nie czynów społecznych,

34)  inwentaryzacja mienia komunalnego

35)  realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:

a)      obrót mieniem komunalnym

b)      przygotowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia mienia komunalnego

c)      sprawy związane z regulacją stanu prawnego

d)      sprawy związane z zakładaniem ksiąg wieczystych

e)      przygotowanie decyzji podziałowych

36)  komunalizacja mienia Skarbu Państwa,

37)  załatwianie spraw związanych z nabywaniem gruntów przez osoby fizyczne,

38)  zmiany notarialne gruntów osób fizycznych (na mienie komunalne),

39)  współdziałanie w załatwianiu spraw związanych z inwestycjami,

40)  współdziałanie z Wydziałami Geodezji i Obrotu Gruntami w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Wojewódzkim w sprawach obsługi geodezyjnej inwestycji gminnych,

41)  przygotowywanie decyzji w sprawach o przekazanie w użytkowanie lub o wygaśnięciu prawa użytkowania,

42)  współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w sprawach ewidencji gruntów i obrotem gruntami,

43)  sprawozdawczość statystyczna.

 

 

 

 

Do zadań Referatu Rolnictwa (symbol - RŻL) należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości,

2)      prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i najmem gruntów, budynków stanowiących własność gminy,

3)      prowadzenie spraw związanych z odnową biologiczną tj. rozprowadzanie materiału hodowlanego, rozpłodników, nadzór nad punktami kopulacyjnymi,

4)      prowadzenie spraw związanych z chorobami zakaźnymi i pasożytami zwierząt domowych i łownych,

5)      prowadzenie spraw związanych ze statystyką rolniczą,

6)      prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin, ochroną przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

7)      szacunki plonów dla Głównego Urzędu Statystycznego,

8)      współpraca w zakresie doradztwa rolniczego (z ROD Namysłów),

9)      współpraca w zakresie odnowienia materiału siewnego z Centralą Nasienna, w tym zbieranie zamówień na materiał siewny i sadzeniaki,

10)  prowadzenie spraw związanych z szacunkami szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną,

11)  prowadzenie spraw związanych z oddłużaniem i kredytami rolników,

12)  prowadzenie spraw dotyczących wyłączeń użytków rolnych z produkcji i nadzór nad przebiegiem tych wyłączeń,

13)  prowadzenie spraw bieżących dotyczących rolnictwa (ankiety, opracowania, itp.),

14)  opracowanie gminnych projektów planów w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych,

15)  sporządzanie przedmiaru robót konserwacyjnych,

16)  opracowanie preliminarza budżetowego dla Gminnej Spółki Wodnej,

17)  opracowanie repartycji członków Gminnej Spółki Wodnej,

18)  egzekwowanie należności na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,

19)  przekazywanie urządzeń melioracyjnych do konserwacji,

20)  bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót konserwacyjnych,

21)  udział w odbiorach robót konserwacyjnych,

22)  uczestniczenie w posiedzeniach zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz przygotowanie wymaganych materiałów na te posiedzenia,

23)  przygotowanie materiałów na walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej i udział w walnym zgromadzeniu,

24)  bieżące prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych,

25)  organizowanie i nadzorowanie nawodnień,

26)  współpraca w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, a w szczególności:

a)      udział w przeglądach tych urządzeń celem określenia potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

b)      udział w odbiorach robót konserwacyjnych,

27)  zgłaszanie potrzeb w zakresie melioracji użytków rolnych,

28)  udział w okazywaniu założeń inwestycyjnych i projektów technicznych,

29)  udział w odbiorach robót inwestycyjnych,

30)  współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw wynikających z prawa wodnego,

31)  załatwianie skarg i wniosków dotyczących urządzeń melioracji szczegółowych,

32)  potwierdzanie legalności pochodzenia drzew (wyrąb na własnej nieruchomości),

33)  wydawanie decyzji w sprawie wymiaru opłat melioracyjnych za wykonanie na koszt Skarbu Państwa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz pobór tych opłat,

34)  wydawanie decyzji w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych,

35)  wydawanie decyzji określających rozmiar i terminy wykonania obowiązków obejmujących utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz stacji pomp dostarczających wodę do deszczowni,

36)  zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

37)  możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,

38)  w zakresie ochrony przed powodzią:

a)      organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

b)      zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

c)      zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów,

d)      przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,

e)      nakazanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów meliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (symbol – USC) należą w szczególności sprawy:

1)      wydawanie aktów i decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,

2)      realizacja zadań własnych i zleconych z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3)      prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego i ich archiwum,

4)      realizacja zadań własnych i zleconych z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

5)      potwierdzenie wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

6)      przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

7)      przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

8)      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

9)      przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

10)  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

11)  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

12)  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

13)  uchylony,

14)  uchylony,

15)  powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

16)  uchylony,

17)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

18)  uchylony,

19)  zapewnienie terenowym obowiązkowym i ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i innych przedmiotów,

20)  nakładanie na osoby fizyczne obowiązku pełnienia służby w straży pożarnej (w przypadku powołania obowiązkowej straży pożarnej),

21)  prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych straży pożarnych oraz zakładowych ochotniczych straży pożarnych,

22)  nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych,

23)  prowadzenie ewidencji ludności, to jest:

a)      prowadzenie rejestru mieszkańców,

b)      prowadzenie kartoteki (skorowidza) pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,

c)      zakładanie indywidualnych kart mieszkańców (KOM),

d)      nadawanie oraz upowszechnianie numerów ewidencyjnych w dokumentach ewidencyjno-dowodowych w ramach tworzenia Centralnego Banku Danych (PESEL),

e)      prowadzenie kartoteki ewidencyjno-adresowo-dowodowej,

f)        prowadzenie kontroli meldunkowych,

g)      współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policją, USC, CBA i organami wojskowymi w odniesieniu do realizacji powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

h)      kompletowanie dokumentów w sprawach zmian imion i nazwisk oraz ustalenie pisowni ich brzmienia,

i)        prowadzenie statystyki z ruchu migracyjnego ludności,

j)        sporządzanie spisów wyborców do sejmu, senatu, samorządów,

k)      prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach meldunkowych,

l)        świadczenie usług z dokumentów ewidencji ludności

24)  koordynowanie zadań ochrony przeciwpożarowej, prowadzonych przez inne stanowiska pracy w urzędzie.

Do zadań stanowiska ds. OC, spraw wojskowych i obywatelskich (symbol – OSA) należy w szczególności:

1)      opracowywanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań OC na terenie gminy,

2)      inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwe i terminowe wykonawstwo zadań ujętych w planie obrony cywilnej oraz w rocznym planie działania poprzez opracowywanie projektów aktów normatywno-prawnych Szefa OC gminy,

3)      nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa zadań z zakresu OC przez zakłady pracy i instytucje zlokalizowane na terenie gminy,

4)      opracowywanie i bieżące aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania do działalności obrony cywilnej,

5)      planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń formacji OC, szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz udzielanie pomocy w szkoleniu obronnym młodzieży szkół ponadpodstawowych,

6)      przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń jak również organizowanie i przeprowadzanie treningów sprawdzających ich funkcjonowanie,

7)      opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji związanej z rozśrodkowaniem, ewakuacją i przyjęciem ludności z rozśrodkowania,

8)      tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem udziału tych formacji w likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń czasu „P”,

9)      opracowywanie wniosków do wojewódzkiego planu świadczeń na potrzeby obronnego przygotowania terenu i obrony cywilnej,

10)  planowanie potrzeb w zakresie zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów pracy oraz dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych,

11)  udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

12)  udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu,

13)  prowadzenie postępowania w sprawach przekwaterowania z osobnych kwater stałych osób nie będących żołnierzami zawodowymi,

14)  wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach,

15)  orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu ich za jedynych żywicieli rodzin,

16)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej,

17)  przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,

18)  organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,

19)  uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i Obrony Cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,

20)  przedsiębranie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

21)  tworzenie formacji obrony cywilnej,

22)  przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,

23)  nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

24)  wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy (w imieniu Wójta gminy i na jego polecenie),

25)  wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz paszportów

26)  prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku gminy,

27)  zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

28)  Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych

29)  Realizowanie zadań specjalnych (akcja kurierska)

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Rady Gminy (symbol – OR II) należą w szczególności sprawy:

1)      wykonywania zadań związanych z wyborami do sejmu, senatu, samorządów gminnych i wiejskich, ławników sądowych i innych – stosownie do obowiązujących przepisów,

2)      obsługi kancelaryjno-biurowej (oraz w zakresie zleconym – merytorycznej) Rady Gminy i jej organów, w tym organizacyjnego przygotowania posiedzeń organów kolegialnych, opracowywania materiałów z obrad, uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji, prowadzenie rejestrów uchwał i opinii Rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

3)      opracowywanie planów pracy Rady i komisji (w zakresie organizacyjnym) i informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z tych programów,

4)      udział w opracowywaniu uchwał Rady Gminy,

5)      współdziałania z przewodniczącymi właściwych komisji rady gminy w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych wniosków, projektów aktów zawierających przepisy prawa miejscowego oraz współuczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez organy do tego upoważnione,

6)      uchylony,

7)      zapewnienie Radzie Gminy w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i prawnej związanej z nadzorem nad działalnością organów samorządów mieszkańców wsi oraz opracowywanie dla potrzeb Wójta i Rady Gminy informacji o respektowaniu i wykonywaniu uchwał i wniosków samorządów wiejskich,

8)      podejmowanie w zakresie zleconym przez Wójta Gminy czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady Gminy i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi,

9)      organizowanie w zakresie zleconym przez Radę Gminy przeprowadzenia referendum bądź konsultacji społecznej nad projektem rozstrzygnięć poddanych referendum lub konsultacji oraz podawanie ich wyników do wiadomości publicznej,

10)  opracowywanie na zlecenie Rady Gminy materiałów i informacji oraz wniosków dotyczących działalności organów samorządu terytorialnego oraz poszanowania ich samodzielności działania,

11)  przyjmowanie skarg i wniosków obywateli wpływających bezpośrednio do przewodniczącego Rady Gminy i nadawanie im przepisanego prawem biegu,

12)  organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy,

 

 

opracowane na podstawie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2003

Wójta Gminy Pokój z dnia 31 lipca 2003 r.

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy w Pokoju

 

Załącznik regulamin organizacyjny urzędu gminy Pokój z dnia 31.07.2003r.informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 13.07.2004r.