Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój


Zarządzenie Nr 14/KU/2006
Wójta Gminy Pokój
z dnia 6 grudnia 2006 r.


sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Pokój


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Urzędowi Gminy Pokój Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Wójta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy Pokój.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój zmienione zarządzeniem Nr 3/KU/2005 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 grudnia 2005 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r..informację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 21.05.2007 r.