Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój z dnia 3 marca 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 3 marca 2008r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój.

§ 2

Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój .

§  4

Traci moc Zarządzenie Nr 14/KU/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Pokój

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia nr 65/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 3 marca 2008r.

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y
Urzędu Gminy Pokój


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój, zwany dalej regulaminem, określa:
 1. organizację Urzędu Gminy Pokój,
 2. zasady kierowania Urzędem Gminy Pokój,
 3. zakres działania i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Pokój,
 4. zadania i uprawnienia kierowników referatów.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Pokój,
 2. gminie – rozumie się przez to Gminę Pokój,
 3. wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Pokój
 4. radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Pokój,
 5. komórce organizacyjnej – rozumie się przez to referat bądź samodzielne stanowisko pracy.


Rozdział II

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 3

Urząd jest jednostką budżetową gminy powołaną do:
 • wykonywania zadań na rzecz społeczności lokalnej (zorganizowanych podmiotów jak i indywidualnych obywateli), w zakresie przewidzianym prawem i decyzjami organów gminy,
 • zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców we wszystkich dziedzinach ustawowych kompetencji.

§ 4

W zakresie swojej działalności urząd realizuje następujące cele:
 • zapewnienie organom gminy profesjonalnej jakości obsługi oraz pomocy w wykonywaniu zadań i ustawowych kompetencji,
 • realizacja programów ustanowionych dla poszczególnych dziedzin kompetencji,
 • świadczenie satysfakcjonujących i adekwatnych do potrzeb mieszkańców (interesantów urzędu) świadczeń publicznych, w tym wysokiej jakości usług administracyjnych, będących zadaniami własnymi i powierzonymi z zakresu administracji rządowej.

§ 5

Siedziba urzędu mieści się w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8.

§ 6

Realizując zakres swoich zadań urząd wykonuje:
 1. zadania własne gminy,
 2. zadania zlecone w granicach upoważnień ustawowych,
 3. zadań powierzonych na podstawie zawartych przez wójta porozumień,
 4. inne  zadania określone przepisami prawa oraz decyzjami organów gminy.

§ 7

 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych /Dz. U z 1990r. Nr 21, poz. 124, z późn. zm./.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt.
 3. Porządek wewnętrzny, uprawnienia, obowiązki i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu, ustalany przez Wójta w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§ 8

 1. Przy załatwianiu spraw w urzędzie stosuje się kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna dla urzędów gmin.
 3. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja, wprowadzona odrębnym zarządzeniem wójta.
 4. Kwestie związane z:
  1. doskonaleniem funkcjonowania urzędu,
  2. podpisywaniem pism, decyzji,
  3. przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych w urzędzie,
  4. polityką kadrową w tym podnoszeniem jakości pracy i szkoleniami pracowników oraz inne kwestie ważne dla prawidłowej działalności urzędu reguluje wójt w trybie zarządzeń wewnętrznych.
§ 9

 1. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje wójt, jego zastępca lub sekretarz gminy.
 2. Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Referacie Organizacyjnym.
 3. Bieżący nadzór nad sposobem i terminowością załatwiania skarg i wniosków sprawuje sekretarz gminy.
 4. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiana skarg i wniosków reguluje odrębne zarządzenie wewnętrzne wójta.


Rozdział II

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

§ 10

 1. Wójt jest kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nim pracowników. Obowiązki swoje w tym zakresie wykonuje przy pomocy swego zastępcy, sekretarza i skarbnika tworzących wspólnie ciało kolegialne mające charakter opiniodawczo – doradczy.
 2. Obowiązkiem kierownictwa urzędu jest zapewnienie ciągłego doskonalenia funkcjonowania urzędu.

§ 11

 1. Do zakresu działania wójta jako kierownika urzędu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  2. zapewnienie sprawnej realizacji zadań urzędu, określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
  3. podpisywanie pism, zastrzeżonych do wyłącznej jego kompetencji, wychodzących na zewnątrz oraz dekretacja korespondencji wpływającej do urzędu do poszczególnych komórek organizacyjnych,
  4. wydawanie zarządzeń  i postanowień w sprawach zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji wójta, regulujących działalność urzędu,
  5. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
  6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami urzędu,
  7. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  8. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu,
  9. przyjmowanie oświadczeń i informacji o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz od osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, oraz ich analiza,
  10. dokonywanie podziału nadzoru wykonywanego nad komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,
  11. wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał rady i zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności:
   1. zadań Szefa Obrony Cywilnej gminy,
   2. zadań administratora danych osobowych w urzędzie,
   3. zadań Przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
 2. Pod nieobecność wójta lub w czasie niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy, w zakresie kierowania urzędem,  swojemu zastępcy lub sekretarzowi.
 3. Wójt może upoważnić swojego zastępcę i innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, do podpisywania dokumentów oraz wykonywania innych czynności w imieniu wójta jako kierownika urzędu. Fakt ten potwierdzany jest imiennym upoważnieniem dla pracownika.

§ 12

 1. Do zadań zastępcy wójta należy:
  1. prowadzenie spraw gminy określonych przez wójta w ramach wykonywanego nadzoru,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniem wójta,
  3. składanie oświadczenia woli w sprawach majątkowych gminy (na podstawie upoważnienia wójta),
  4. planowanie i monitorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją  Gminy,
  5. nadzór i prowadzenie spraw współpracy zagranicznej Gminy
  6. nadzorowanie redagowania strony internetowej gminy i gazety,
  7. koordynowanie współpracy ze sołtysami
  8. nadzorowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań zapisanych w programach strategicznego rozwoju gminy
  9. dokonywanie poświadczeń zgodności odpisów i kopii dokumentów z oryginałem,
  10. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Zastępca wójta uczestniczy obligatoryjnie w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady – na zaproszenie przewodniczącego komisji.

§ 13

 1. Do zadań sekretarza gminy należy nadzór nad bieżącą działalnością i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności :
  1. organizacja pracy urzędu, nadzór nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań,
  2. opracowanie projektów aktów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania urzędu oraz ich wdrażanie,
  3. przeprowadzanie, na polecenie i w zakresie wskazanym przez wójta, bieżących kontroli wewnętrznych,
  4. kontrola przestrzegania stosowania instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, zarządzeń wewnętrznych wójta i postanowień niniejszego regulaminu oraz k.p.a.
  5. prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia kadry urzędu,
  6. sprawowanie nadzoru nad obsługą kancelaryjną rady i przygotowaniem przez pracowników urzędu projektów uchwał rady,
  7. prowadzenie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych w urzędzie,
  8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  9. dokonywanie poświadczeń zgodności odpisów i kopii dokumentów z oryginałem,
  10. podpisywanie pism wychodzących z urzędu – zgodnie z upoważnieniem wydanym  przez wójta,
  11. bieżąca analiza aktów prawnych oraz dekretacja ich zmian na poszczególne stanowiska pracy,
  12. współpraca z radcą prawnym w zakresie prawnej obsługi urzędu,
  13. udzielanie na zewnątrz informacji o pracy urzędu,
  14. nadzór nad wykonywaniem zadań nałożonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. 
  15. wykonywanie innych zadań realizowanych przez urząd powierzonych przez wójta.
 2. Sekretarz uczestniczy obligatoryjnie w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady – na zaproszenie przewodniczącego komisji.
 3. Sekretarz zastępuje wójta i jego zastępcę podczas ich nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji oraz wspomaga wójta w czynnościach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy i urzędu.

§ 14

 1. Do zadań skarbnika  gminy należy:
  1. zapewnienie realizacji polityki finansowej gminy w zakresie wskazanym w planie finansowym Gminy, w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz ogólnej strategii gospodarczej Gminy.
  2. przygotowanie wstępnego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i dokumentami towarzyszącymi,
  3. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i zapewnienie bieżącej kontroli ich wykonania,
  4. wykonywanie zadań określonych przepisami prawa z zakresu finansów i rachunkowości,
  5. występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie gminy,
  6. opracowanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy i jej jednostek organizacyjnych,
  7. opracowanie projektów zarządzeń wójta w sprawach z zakresu kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, zakładowego planu kont i innych zarządzeń finansowych, do wydania których obligują wójta przepisy prawa,
  8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z wymogami przepisów prawa przez stanowiska finansowo – księgowe w urzędzie,
  9. kontrasygnowanie czynności prawnych, powodujących powstawanie zobowiązań majątkowych gminy,
  10. wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych gminy,
  11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez wójta.
 2. Skarbnik uczestniczy obligatoryjnie w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady – na zaproszenie przewodniczącego komisji.
 3. Skarbnik wykonuje również inne zadania głównego księgowego wynikające z przepisów prawa i zlecone przez wójta.


Rozdział III

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 15

 1. Strukturę organizacyjną urzędu tworzą: (symbole)
  1. Kierownictwo urzędu:
   1. Wójt (WT)
   2. zastępca wójta (ZW)
   3. sekretarz gminy                     
   4. skarbnik gminy
  1. Komórki organizacyjne urzędu:
   1. Referat Organizacyjny (OR)
   2. Referat Finansowy (FIN)
   3. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (SG)
   4. Urząd Stanu Cywilnego (USC) (EL, OSP w zakresie spraw określonych zakresem obowiązków)
  1. Pracownicy obsługi.
 1. Referaty dzielą się na poszczególne stanowiska pracy oznaczone kolejnymi cyframi rzymskimi.
 2. Podział zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz zakres podległości służbowej i nadzoru w ramach struktury organizacyjnej określa wójt zarządzeniem wewnętrznym.

§ 16

 1. Referatami kierują kierownicy referatów, z tym, że:
  1. Zastępca Wójta – Referatem Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  2. Sekretarz Gminy – Referatem Organizacyjnym
  3. Skarbnik Gminy -  Referatem Finansowym
 2. W referatach mogą być wyznaczenia zastępcy kierowników.
 3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio wójtowi,
 4. Urząd Stanu Cywilnego jest prowadzony jednoosobowo przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA
POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§  17

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
 1. organizacja pracy urzędy zapewniająca sprawne jego funkcjonowanie:
  1. prowadzenie sekretariatu urzędu,
  2. obsługa organizacyjno-kancelaryjna urzędu,
  3. obsługa administracyjno – gospodarcza urzędu,
 2. zapewnienie obsługi prawnej urzędu jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy,
 3. obsługa informatyczna urzędu:
  1. prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa danych gromadzonych w bazach danych i bezpieczeństwa użytkowania sieci wewnętrznej i Internetu,
 4. prowadzenie spraw kadrowych w tym bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz pracowników tych jednostek wg ustalenia w szczegółowym zakresie obowiązków pracownika ds. kadr:
  1. organizacja procesu zatrudnienia pracowników,
  2. prowadzenie spraw szkoleń i dokształcania kadry urzędu,
  3. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 5. obsługa Rady i Wójta:
  1. przygotowanie materiałów na sesję Rady i posiedzenia komisji oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia,
  2. przygotowanie podjętych na sesji uchwał do podpisu przez przewodniczącego rady i niezwłoczne ich przesłanie do właściwych organów oraz jednostek
  3. współudział w opracowaniu sprawozdań i informacji z działalności rady oraz wójta miedzy sesjami,
  4. prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał rady,
  5. prowadzenie rejestru i zbiorów zarządzeń wójta,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. prowadzenie spraw obywatelskich:
  1. realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  2. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym wydawanie pozwoleń na zgromadzenia publiczne i organizowanie imprez masowych,
  3. udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,
  4. prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,
 8. prowadzenie spraw wojskowych i obronnych:
  1. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
  2. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznawanie poborowych  za jedynych żywicieli rodziny,
  3. planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby sił zbrojnych,
  4. wykonywanie zadań związanych z akcją kurierską,
  5. opracowywanie i aktualizacja planów i programów szkoleniowych i innych z zakresu obronności,
 9. prowadzenie spraw obrony cywilnej i reagowania kryzysowego:
  1. opracowanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań OC na terenie gminy i ich  uzgadnianie z odpowiednimi organami,
  2. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu OC gminy oraz innych dokumentów, dotyczących przygotowania do podjęcia  działań obrony cywilnej,
  3. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwe   i terminowe wykonawstwo zadań ujętych w planie obrony cywilnej oraz w rocznym planie działania, nadzór i kontrola ich wykonania,
  4. przygotowanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności,
  5. przygotowanie planu i aktualizacja ewakuacji ludności gminy, w tym z zakładów pracy, z zagrożonych terenów,
  6. realizacja, we współpracy ze służbą zdrowia, zadań w zakresie planowania potrzeb sił medyczno – sanitarnych w zakresie OC,
  7. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w rejonach rażenia  i klęsk żywiołowych,
  8. realizacja zadań Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 10. przygotowanie wyborów Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego,  sejmu, senatu oraz organów samorządu terytorialnego,
 11. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 12. prowadzenie spraw oświaty, kultury i sportu:
  1. realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
  2. nadzór nad działalnością placówek oświatowych ,
  3. nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
  4. realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu określanie zasad i sposobów ich realizacji,
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta, określonych w niniejszym regulaminie i innych przepisach prawa wg właściwości rzeczowej referatu.

§ 18

Do zadań Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej należy w szczególności:
 1. realizacja zadań z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy:
  1. inicjowanie, planowanie, opracowywanie i monitorowanie realizacji projektów i zadań infrastruktury technicznej na terenie gminy, w tym budownictwa komunalnego i mieszkaniowego,
  2. koordynacja działań budowy, modernizacji i remontów infrastruktury podziemnej w pasach dróg gminnych,
  3. zarządzanie drogami gminnymi zakresie wynikającym z ustawy o drogach publicznych,
  4. współdziałanie z jednostkami zarządzającymi pozostałą siecią dróg,
  5. wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego i przewozu osób na terenie gminy,
  6. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia drogowego,
  7. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, cieplną i gaz,
  8. przyjmowanie i czuwanie nad realizacją wniosków rad sołeckich,
  9. koordynacja wykonawstwa zadań systemem gospodarczym w sołectwach,
  10. programowanie, inicjowanie i koordynacja działań modernizacji i rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich,
 2. prowadzenie zamówień publicznych, realizacja zadań inwestycyjnych i zarządzanie nieruchomościami:
  1. przygotowanie i prowadzenie spraw zamówień publicznych dla urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z prawem zamówień publicznych i Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,
  2. prowadzenie rejestru ogólnego zamówień publicznych,
  3. prowadzenie rejestru umów cywilno – prawnych w ramach realizacji zadań z zakresu prawa o zamówieniach publicznych,
  4. planowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowego utrzymania mienia komunalnego
  5. przygotowanie i nadzór realizacji remontów i inwestycji prowadzonych przez gminę,
 3. wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu :
  1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i realizacja zadań związanych z jej prowadzeniem
  2. promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla przedsiębiorców,
  4. współdziałania z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami przedsiębiorców,
  5. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja innych zadań z tym związanych,
 4. realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego:
  1. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  2. prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości,
  3. sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu,
  5. uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami, jeżeli wynika to z przepisów prawa,
  6. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz o miejscu i czasie wyłożenia projektów planów z zachowaniem terminów określonych przepisami prawa,
  7. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
  8. przygotowanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 5. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, a w szczególności :
  1. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  2. koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
  3. przygotowanie materiałów i wstępnego projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
  4. opiniowanie wniosków w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i geologii,
  5. przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  6. współdziałanie z instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska i występowanie w sprawach naruszeń przepisów z tym związanych,
  7. zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,
  8. współpraca z Gminną Spółką Wodną,
  9. koordynacja spraw związanych z ochroną przed powodzią, prowadzenie ewidencji szkód i strat powodziowych w rolnictwie i urządzeniach melioracyjnych,
  10. działań w zakresie klęsk żywiołowych i katastrof,
  11. opiniowanie podań rolników o udzielenie ulgi lub umorzenie podatku rolnego z tytułu klęsk żywiołowych,
  12. wydawanie decyzji w sprawie usuwania drzew lub krzewów,
  13. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
  14. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  15. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki zadrzewieniowej lasów gminnych i prywatnych,
  16. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń do odprowadzania wód deszczowych z terenów komunalnych
  17. współpraca z sołectwami.
 6. realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i dziedzictwa    kulturowego
  1. wykonywanie zadań gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  2. prowadzenie spraw bieżących dotyczących rolnictwa,
  3. koordynacja programów na rzecz rozwoju wsi,
  4. prowadzenie spraw dotyczących wyłączeń użytków rolnych z produkcji,
  5. przeprowadzanie kontroli gruntów odłogowanych,
  6. prowadzenie kontroli w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych,
  7. współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,
  8. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie przyjmowania i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie  choroby zakaźnej u zwierząt,
  9. współdziałanie z inspekcją ochrony roślin  w zakresie sygnalizowania pojawiania się chwastów, chorób i szkodników w uprawach oraz ich zwalczenia,
  10. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi,
  11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,
  12. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  13. organizacja konkursów ekologicznych,
  14. zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania,
 7. realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej - promocji gminy i turystyki
  1. wydawanie materiałów promocyjnych gminy,
  2. opracowanie ofert gospodarczych gminy,
  3. współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami zewnętrznymi w sprawach promocji gminy,
  4. współpraca z oraz samorządem gospodarczym w zakresie promocji gminy,
  5. pozyskiwanie środków finansowych na działania promocyjne gminy,
  6. organizowanie i współorganizowanie imprez promujących gminę,
  7. realizacja ustalonej przez organy gminy polityki informacyjnej 
  8. kontakty zagraniczne - współpraca z gminami i instytucjami zagranicznymi,
  9. konsultacje w sprawach związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie sporządzonych przez jednostki organizacyjne gminy,
  10. gromadzenie informacji o możliwościach finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej i ich rozpowszechnianie,
  11. podejmowanie działań o pozyskanie środków pomocowych na planowane inwestycje gminne w tym gromadzenie dokumentacji, sporządzanie i zgłaszanie projektów, rozeznanie i uzgadnianie możliwości uzyskania środków pozabudżetowych w formie dotacji,
  12. przygotowanie i zgłaszanie projektów o pozyskanie środków pozabudżetowych, w zakresie infrastruktury technicznej oraz koordynacja, stały monitoring, raportowanie prac nad zgłaszanymi projektami
  13. monitoring realizowanych przez urząd projektów, związanych z finansowaniem ze źródeł pozabudżetowych,
  14. współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta, określonych w niniejszym regulaminie i innych przepisach prawa wg właściwości rzeczowej referatu.

§ 19

Do zadań Referatu Finansowego należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansami gminy, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
 1. W obszarze prognozy i analizy finansowej:
  1. planowanie krótkoterminowe i długoterminowe,
  2. planowanie kroczące,
  3. controlling,
  4. opracowanie prognoz i analiz finansowych,
  5. opracowanie projektu budżetu gminy,
  6. wspomaganie podejmowania decyzji zarządczych,
  7. udział w przygotowaniu projektów do funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowo-księgowym.
 2. W zakresie rachunkowości budżetowej:
  1. bieżąca ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych mająca na celu dostarczenie informacji o wykonaniu budżetu gminy,
  2. sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz okresowych informacji o  przebiegu wykonania budżetu,
  3. sporządzenie bilansu rocznego,
  4. obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w tym dbałość o terminowe spłaty,
  5. stała kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
  6. prowadzenie ewidencji dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,
  7. prowadzenie ewidencji zawartych przez gminę umów powodujących powstanie skutków finansowych,
  8. księgowanie wpłat należnych czynszów z tytułu zawieranych umów oraz egzekwowanie zaległości,
  9. rozliczanie i księgowanie wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, egzekucja  zaległości,
  10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego,
  11. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych urzędu, jednostek OSP, GOK, GBP i gminnych placówek oświatowych,
  12. prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy – w porozumieniu z właściwymi referatami i jednostkami gminy,
 3. W zakresie rachunkowości podatkowej
  1. prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat oraz pobór tych podatków,
  2. prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec dłużników - wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
  3. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa podatków lokalnych i innych należności podatkowych oraz inkasenta wyznaczonego do poboru opłaty targowej
  4. prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
 4. W zakresie wymiaru podatków:
  1. wymiar podatku według informacji złożonych przez podatników i stawek uchwalonych przez radę gminy,
  2. czynności sprawdzające polegające na wstępnej weryfikacji rzetelności zeznań podatników,
  3. przygotowanie i przekazanie inkasentom decyzji o wymiarze podatku dla osób fizycznych,
  4. przyjmowanie oraz prowadzenie spraw zawiązanych z wnioskami podatników w zakresie wymiaru, umorzenia, udzielenia ulgi, rozkładania na raty podatków i opłat oraz ich opiniowanie dla potrzeb wójta,
  5. przygotowywanie projektów decyzji podatkowych
  6. przygotowywanie projektów wiążących interpretacji prawa podatkowego przez wydawanych przez wójta gminy,
  7. prowadzenie ewidencji skutków zwolnień, ulg i umorzeń podatków i opłat dla celów sprawozdawczości budżetowej,
  8. realizacja zadań dot. udzielania pomocy publicznej w zakresie podatków.
 5. W zakresie rachuby płac:
  1. sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami urzędu oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym list wypłat sporządzanych w innych referatach,
  2. rozliczanie i prowadzenie ewidencji podatku dochodowego oraz składek ZUS z,
  3. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  4. prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenie grupowego i ubezpieczenia NW pracowników,
  5. prowadzenie spraw z zakresu realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczenia społecznego, dodatków do wynagrodzeń, nagród i premii pracowników
  6. naliczanie i rozliczanie funduszu socjalnego pracowników urzędu
  7. sporządzanie dokumentów płacowych dla celów emerytalno – rentowych, w tym kapitału początkowego,
  8. rozliczanie miesięcznych ryczałtów z tyt. używania przez pracowników urzędu własnych samochodów do celów służbowych
  9. sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych z podatku dochodowego,
  10. rozliczanie delegacji służbowych oraz diet i kosztów podróży pracowników, radnych oraz innych osób delegowanych w sprawach gminy
  11. wydawanie i prowadzenie ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych oraz ich aktualizacja,
 6. W zakresie obsługi kasowej:
  1. prowadzenie gospodarki kasowej urzędu,
  2. podejmowanie gotówki z rachunków bankowych, zgodnie z zaleceniem osób upoważnionych do podpisywania dyspozycji pieniężnych,
  3. dokonywanie wypłat z tytułu zatwierdzonych do wypłaty dokumentów
  4. przyjmowanie wpłat do kasy i odprowadzanie gotówki do banku na właściwe rachunki bankowe,
  5. sporządzanie raportów kasowych,
  6. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, wydawanie i rozliczanie zużycia,
  7. wypisywanie kwitów dotyczących przyjmowania w kasie urzędu należności budżetowych i innych oraz zwrot wydatków,
  8. sprowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT),
  9. odprowadzanie należnego podatku do urzędu skarbowego,
  10. sporządzanie faktur VAT,
 7. W zakresie kontroli finansowej:
  1. stała kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
  2. kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej urzędu,
  3. kontrolowanie prawidłowości pobierania opłat skarbowych przez gminne jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne urzędu,
  4. prowadzenie nadzoru i kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych urzędu i jednostkach organizacyjnych gminy, wg zasad określonych przez wójta w drodze odrębnego zarządzenia.
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta, określonych w niniejszym regulaminie i innych przepisach prawa wg właściwości rzeczowej referatu.

§ 20

Do zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (symbol – USC) należą w szczególności:
 1. w zakresie spraw urzędu stanu cywilnego:
  1. wydawanie aktów i decyzji, postanowień i zaświadczeń zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego oraz  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  2. prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego i ich archiwum,
  3. potwierdzenie wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  4. przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  5. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  7. przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  8. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
  9. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  11. sporządzanie zeznań świadków,
  12. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  13. odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
  14. wpisywanie treści aktu sporządzonego za granicą do prowadzonej przez urząd księgi stanu cywilnego,
  15. prowadzenie archiwum USC,
  16. organizowanie uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim,
 2. w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń:
   • pobytu stałego,
   • o wymeldowaniu z pobytu stałego,
   • na pobyt czasowy
   • o wymeldowaniu z pobytu czasowego
  2. nanoszenie zmian w lokalnej bazie danych systemu informatycznego ewidencji ludności,
  3. przekazywanie niezbędnych danych do wojewódzkiej bazy danych,
  4. wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dot. Zameldowania,
  5. udzielanie informacji meldunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych,
  6. prowadzenie rejestru meldunkowego cudzoziemców,
  7. orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania, w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego i rozpraw administracyjnych,
  8. przesyłanie właściwym dyrektorom placówek oświatowych wykazu osób podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  9. współdziałanie z innymi urzędami gmin, urzędami stanu cywilnego, organami Policji i WKU w zakresie ruchu ludności i  przestrzegania obowiązku meldunkowego,
  10. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
  11. wprowadzanie zmian w dokumentacji meldunkowej, wynikających z aktów stanu cywilnego,
  12. prowadzenie rejestru mieszkańców,
  13. realizacja zadań dot. zmian imion i nazwisk oraz ustalenia ich pisowni,
  14. sporządzanie spisów wyborców do sejmu, senatu, samorządów,
 3. w zakresie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych:
  1. prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych (OSP) działających w gminie,
  2. nadzorowanie działalności OSP, w tym planowanie i realizacja wydatków budżetu gminy na zadania związane z działalnością   jednostek OSP,
  3. nadzorowanie operacyjnej gotowości jednostek straży w zakresie:
   • wyszkolenia strażaków – organizowanie szkoleń na szczeblu Gminy oraz kierowanie na szkolenia organizowane przez państwową straż pożarną,
   • wyposażenia jednostek w sprzęt bojowy, dokonywania zakupów tego sprzętu i  prowadzenia jego okresowego przeglądu i niezbędnych remontów,
  4. sprawowanie nadzoru nad obiektami OSP, planowanie okresowych remontów i dbałość o właściwe utrzymanie strażnic,
  5. dokonywanie ubezpieczeń członków OSP i pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu straży pożarnych,
  6. przygotowanie i opiniowanie dokumentów do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w akcjach ratowniczych,
  7. opiniowanie propozycji nagradzania i odznaczania członków OSP w Gminie,
  8. współpraca w wykonywaniu zadań z Komendantem Gminnym OSP oraz z Prezesem Zarządu Gminnego OSP jak również z miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi strukturami straży pożarnej w Opolu.

§ 21

 1. Organizację komórek organizacyjnych, a w szczególności:
  1. liczbę etatów,
  2. podział na stanowiska pracy,
  3. ustalenie zastępcy kierownika referatu i zakres powierzonych mu zdań, określa wójt zarządzeniem wewnętrznym.
 2. Szczegółowy podział zadań i obowiązków pomiędzy pracownikami zawarty jest w indywidualnym zakresie obowiązków każdego pracownika.
 3. Zadania nie przypisane żadnemu pracownikowi wykonuje kierownik referatu, bądź pracownik zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego.

§ 22

 1. Wójt, do wykonywania zadań o szczególnym charakterze, zarządzeniem wewnętrznym, może powołać pełnomocników.
 2. Pełnomocnicy podlegają bezpośrednio wójtowi.

§  23

Zapewnienie sprawności funkcjonowania Urzędu Gminy może być realizowane w systemie zleceniowym.


Rozdział IV

ZADANIA I UPRAWNIENIA KIEROWNIKÓW REFERATÓW

§ 24

 1. Kierownicy referatów odpowiadają wobec wójta za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.
 2. W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady i Wójta, kierownicy działają samodzielnie w granicach zadań należących do kierowanego referatu.
 3. Kierownicy i ich zastępcy mogą być upoważnieni do załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań referatu.
 4. Upoważnienie, o którym mowa podlega włączeniu do akt osobowych.
 5. Kierownicy referatów prowadza nadzór, zgodnie z właściwością referatu, nad realizacją porozumień zawartych przez gminę.

§ 25

Do zakresu podstawowych obowiązków kierownika referatu należy w szczególności:
 1. organizowanie pracy referatu i optymalne wykorzystanie czasu pracy,
 2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń wójta, dokonywanie podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy i podległych pracowników,
 3. opracowywanie planów i programów w zakresie zadań należących do referatu,
 4. współpraca przy opracowywaniu planów finansowych do projektu budżetu gminy w części dotyczącej zadań referatu,
 5. racjonalna gospodarka środkami finansowymi i bieżąca kontrola wydatkowania środków będących w dyspozycji referatu,
 6. zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej referatu
 7. przygotowanie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy w zakresie działalności danego referatu,
 8. przygotowanie dla potrzeb wójta oraz w celu przedłożenia radzie gminy i jej komisjom projektów uchwał, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych referatowi,
 9. zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach należących do właściwości referatu,
 10. zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji obiegu dokumentów
 11. prowadzenie zbioru aktów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi przez referat,
 12. dbałość o rozwój kompetencji podległych pracowników w szczególności poprzez instruktarz własny i korzystanie ze szkoleń,
 13. zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 14. zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy Urzędu, w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,
 15. współdziałanie z innymi referatami, radcą prawnym i jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi instytucjami, w tym organami nadzoru, w zakresie realizacji zadań referatu,
 16. usprawnianie organizacji i form pracy referatu,
 17. prowadzenie w zakresie ustalonym przez wójta kontroli i instruktażu w urzędzie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy
 18. współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych i akcji humanitarnych,
 19. przekazywanie służbom statystyki publicznej danych w zakresie określonym programem badań statystycznych,
 20. sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał rady oraz zarządzeń wójta w zakresie działania referatu,
 21. uczestnictwo, na polecenie wójta, w posiedzeniach rady i jej komisji oraz w innych naradach i zebraniach,
 22. dokonywanie oceny pracy pracowników referatu,
 23. opiniowanie wniosków urlopowych podległych pracowników,
 24. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów w referacie,
 25. dbałość o sprawną wymianę informacji pomiędzy referatami urzędu.

§ 26

Kierownicy referatów zobowiązani są do:
 1. dokonywania podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy oraz przedkładania wójtowi do zatwierdzenia indywidualnych zakresów czynności pracowników referatów,
 2. wydawania poleceń służbowych i kontroli sposobu ich wykonania przez pracowników referatu,
 3. wnioskowania o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami referatu,
 4. wnioskowania w sprawie przeszeregowań, wyróżnień i kar porządkowych dla pracowników referatu,
 5. nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie ustalonym przez wójta.


Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Zmiany do niniejszego Regulaminie wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2008-03-03