Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

UCHWAŁA NR XXV/171/2008
RADY GMINY POKÓJ

Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 R.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój

na lata 2009—2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

 
§ 1.
 

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009—2012 w brzmieniu określonym w Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009—2012 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.
 

1.      Wieloletni Plan Inwestycyjny określa zadania dotyczące inwestycji, modernizacji i zakupów inwestycyjnych, planowane do realizacji przez gminę, gminne jednostki organizacyjne.

2.      Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zadania zaprogramowane w układzie rzeczowo - finansowym w rozbiciu na poszczególne lata.

 
§ 3.
 

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawą do opracowania projektów budżetów Gminy Pokój w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata budżetowe.

 
§ 4.
 

Szczegółowy zakres, termin i koszty realizacji poszczególnych zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym mogą ulegać weryfikacji na etapie uchwalania uchwały budżetowej, łącznie z uzupełnieniem o nowe zadania.

 
§ 5.
 

Wójt Gminy Pokój jest upoważniony do realizacji prac przygotowawczych dla zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
 
§ 7.
 

Uchyla się uchwałę Nr XXIII/160/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2008—2011

 
§ 8.
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 
§ 9.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-12-29