Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe za 2012 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. - Przewodniczący Rady Gminy
 2.  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. ;
 4. ;

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

 • ;

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju:

 • ;

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

 • ;

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju:

 • ;

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

 • ; - p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • - Podinspektor
 • ; - Inspektor
 • - Inspektor
 • - Inspektor
 • - Inspektor
 • - Inspektor
 • - Inspektor
 • - Inspektor
 • ; - Inspektor
 • - Inspektor


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok/Jolanta Domaradzka
Data wytworzenia: 2013-06-25