Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zezwoleń w tym podatku


     Uchwała Nr XX/175/2004

     Rady Gminy w Pokoju

    z dnia 29 listopada 2004 r.

 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

oraz zwolnień w tym podatku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz.U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203); art. 5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. – Dz.U. nr 9, poz. 84, nr 200, poz. 1683; z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, nr 203, poz. 1966; z 2004 r. nr 96, poz. 874, nr 188, poz. 1840, nr 92, poz. 880, 884, nr 96, poz.959, nr 123, poz. 1291) Rada Gminy w Pokoju uchwala,                        co następuje:

 

 

§ 1

 

Stawki podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 wynoszą:

 

1.      Od gruntów

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,62 zł od 1 m2 powierzchni

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownii wodnych- 3,38 zł od 1ha powierzchni

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego- 0,16 zł od 1m2 powierzchni

 

 

2.      Od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych - 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej- 17,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c)      zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 8,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych- 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

 

3.      Od budowli- 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 – tekst jednolity z późn. zm.)

 

 

§ 2

 

Wprowadza się następujące zwolnienia od podatku:

 

-         powierzchnie powyżej 100m2 pozostałych budynków będących w  posiadaniu osób fizycznych, stanowiących pozostałość po byłych gospodarstwach rolnych

-         nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych

-         rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków

-         grunty stanowiące mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne

 

 

§ 3

 

1.      Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w §2 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. WE                 nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r.), która jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikającego z art. 88 ust. 3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków określonych                                    w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady                     de minimis.

2.      Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego                w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tyś. euro.

 

§ 4

 

Wpłaty podatku od nieruchomości można dokonać: w kasie Urzędu Gminy, przez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy ponadto w formie inkasa do rąk sołtysa tylko od osób fizycznych.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

mgr Jacek Gosławski           

Przewodniczacy Rady Gminy w Pokojuinformację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 14.01.2005 r.