Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXIII/158/2008

Rady Gminy Pokój

z dnia 27 października 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr  102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218); art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

 

Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pokój od 01.01.2009 r. wynoszą:

 
§ 1
  1. Od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni;

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od 1 ha powierzchni;

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

 
  1. Od budynków lub ich części:
 
a)     mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,30 zł od m2 powierzchni użytkowej;

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 od 1 m2powierzchni użytkowej;

d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzonej odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 
  1. Od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, ze zm.)
 
§ 2
 

Wprowadza się następujące zwolnienia od podatku:

-        nieruchomości wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

-        nieruchomości lub ich części zajęte na świetlice, kluby kulturalno – oświatowe, biblioteki, domy kultury,  z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

-        nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

-        grunty stanowiące mienie gminne nie oddane w posiadane zależne,

-        powierzchnie powyżej 100 m2 budynków pozostałych będących w posiadaniu osób fizycznych, stanowiących pozostałość po byłych gospodarstwach rolnych.

 
§ 3
 

Wpłaty podatku od nieruchomości można dokonać w kasie Urzędu Gminy Pokój, poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój ponadto w formie inkasa do rąk sołtysa tylko od osób fizycznych.

 
§ 4
 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

 
§ 5
 

Traci moc uchwała Rady Gminy Pokój Nr XI/85/2007 r. z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 
§ 6
 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

  
 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-10-27