Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXIII/159/2008

 Rady Gminy Pokój

z dnia 27 października 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218); art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

 
§ 1
 

Roczne stawki podatku od środków transportowych należących do podatników zamieszkałych na terenie Gminy Pokój od roku 2008 wynoszą:

1)     Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2)     Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 to, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3)     Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4)     Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5)     Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 
 
 

6)     Od przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7)     Od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2
 

Wpłaty podatku od środków transportowych można dokonać w kasie Urzędu Gminy Pokój, poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój.

 
§ 3
 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

 
§ 4
 

Traci moc uchwała Rady Gminy Pokoju Nr XI/86/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 
§ 5
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Pokój

Nr XXIII/159/2008

z dnia 27 października 2008 r.

  
 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
500,-
600,-
Powyżej 5,5 do 9 włącznie
750,-
800,-
Powyżej 9 i poniżej 12
850,-
900,-
 
 

r.js&version=1546427385_1490">