Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POKOJU

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju wchodzą:

 • Publiczne Przedszkole w Pokoju
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju

SIEDZIBA
ul. 1-go Maja 15
46-034 Pokój
tel. 77 469-31-07 Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
tel.77 469-30-96 Publiczne Przedszkole w Pokoju
e-mail: pspp@poczta.fm
strona www: www.psppokoj.pl
Dyrektor: Edyta Pawłowska


FORMA ORGANIZACYJNO – PRAWNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy Prawo oświatowe w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.zm.) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

Publiczne Przedszkole w Pokoju
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Pokoju jest  placówką ośmioklasową.

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności:

 1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia,
 3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
 5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju na adres: 46-034 Pokój, ul. 1-go Maja 15

Wzór wniosku znajduje się poniżej:Wybór wykonawcy monitoring Zespół Szkolno-Przedszkolny: PDFPROTOKÓŁ.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  03-10-2013 12:36
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  09-12-2019 16:56
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
  odwiedzin: 15083
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl