Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 23 sierpnia 2007 r.
OR-RGm 0052/IX/2007


ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2007 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju nt funkcjonowania placówki
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 
 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji 
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja nt planu zimowego utrzymania dróg
10. Przygotowanie Gminy Pokój do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania 2007-2013
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) uchwalenia Statutu Gminy Pokój
   b) powołania Skarbnika Gminy Pokój
   c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
   d) zmiany uchwały nr XII/110/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
   e) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju”
   f) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju”
   g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
   h) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój
   i) określenia osób inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzenia
   j) opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu
   k) zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
   l) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu granic obrębów Zieleniec i Krogulna, gmina Pokój, polegającej na włączeniu działki 245/1, k.m. 2, obręb Krogulna w obszar obrębu Zieleniec k.m. 1
   ł) wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości nr 740, k.m.3, położonej we wsi     Domaradz, KW nr 74423
  m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
   n) przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
   o) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2007-2010
   p) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   r) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   s) zmiany budżetu gminy na 2007 r.
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy         

    (-) Jacek Gosławski               informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
wytworzenia: 23.08.2007 r.