Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 5 października 2007 r.
OR-RGm 0052/X/2007


ZAWIADOMIENIE O SESJI    Zapraszam na X sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 15 października 2007 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji
 7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
 8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2007-2011, 
   b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój,
   c) wydzielenia części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne,
   d) określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
   e) zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój,
 f) zmiany budżetu gminy na 2007 r.
12. Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011:
   a) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach przez powołany do tego zespół,
   b) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników,
   c) przedstawienie przez komisję skrutacyjną zasad głosowania,
   d) głosowanie, przedstawienie wyników głosowania,
   e) podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku,
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy    

mgr Jacek Gosławski          


informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 05.10.2007 r.