Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 7 grudnia 2007 r.
OR-RGm 0052/XII/2007

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Zapraszam na XII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2007 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami,
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pokój
  2. przyjęcia Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
  3. ustalenia liczby punktów sprzedaży  napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pokój,
  4. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pokój oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
  5. zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże znajdujące się w zasobie Gminy Pokój,
  6. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój,
  7. zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
  8. uchylenia uchwały Rady Gminy Pokój Nr IX/66/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  9. zmiany budżetu gminy na 2007 r.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy    

(-) Jacek Gosławski           Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 10.12.2007 r.