Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 18 stycznia 2008 r.
OR-RGm 0052/XIV/2007

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2008 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. z XII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 17.12.2007 r.
  2. z XIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28.12.2007 r.
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju
 9. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie skargi Pana W.Derezińskiego na działalność Wójta Gminy Pokój
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
  5. ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  6. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu
  7. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
  8. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój”
  9. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2008-2011
  10. zmiany budżetu gminy na 2008 r.
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy    

(-) Jacek Gosławski           Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-01-18