Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 listopada 2012 r. o godz. 15:00

OR.II.0002.18.2012

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

  Zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

26 listopada 2012 r. o godz.1500

  w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie

b)       uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

c)       uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój

d)       określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu uprawnionego do udzielenia tych ulg

e)       dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków

f)        zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

g)       ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój

h)       ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój

i)         określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

j)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

k)       zmiany budżetu gminy na 2012 rok

l)         wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 

Przewodniczący Rady Gminy                       

mgr Jacek Gosławski                               

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2012-11-16