Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 7 lutego 2011 r. o godz. 15:00

OR.II. 0002.IV.2011
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

  
Zwołuję IV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
7  lutego  2011 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup
  nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pokój za rok 2010
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2011 r.

b)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2011 r.

c)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2011 r.

d)   zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu

e)   zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej

f)     nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

g)   uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

h)   trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

i)     przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

j)     uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2011-2013

k)   przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

l)     zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Dąbrówka Dolna

m) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Domaradzka Kuźnia

n)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Domaradz

o)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Fałkowice

p)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Kopalina

q)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Krogulna

r)    zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Krzywa Góra

s)    zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Lubnów

t)     zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Ładza

u)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Pokój

v)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Siedlice

w) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Zawiść

x)   zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa na terenie sołectwa Zieleniec

y)   zmiany uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. nr XXIII/158/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

z)    wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

aa)         wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

bb)        wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

cc)         zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                     
 
mgr Jacek Gosławski                             

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2011-01-28