Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2011 r. o godz. 15:00

OR.II. 0002.V.2011 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu

28 marca 2011 r. o godz.1500
 
wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 1. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój

4.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie Gminy Pokój
 2. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 3. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    skargi z dnia 11 stycznia 2011 r. na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

b)   ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji

c)    ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

d)   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

e)    zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

f)     zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

g)    zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

h)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

i)   zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2011-03-18