Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu na adres:
  URZĄD GMINY POKÓJ
  UL. SIENKIEWICZA 8, 46-034 POKÓJ

  faks +48 77 4693097 WEW.22
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektroniczną na adres obsługiwany przez SEKRETARIAT URZĘDU:
  e-mail: ug@gminapokoj.pl z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.
 • ustnie do protokołu w:
  URZĘDZIE GMINY POKÓJ
  UL. SIENKIEWICZA 8

  46-034 POKÓJ

W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Godziny przyjmowania klientów:

Wójt przyjmuje  w każdy poniedziałek w godzinach od 1600 do 1630, biuro nr 12  a  w przypadku jego nieobecności Sekretarz , biuro nr 13

kierownicy referatów (Sekretarz, Skarbnik) w godzinach pracy urzędu i innych terminach po wcześniejszym  umówieniu się w Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11, tel. 77 469 30 80.

pozostali pracownicy w godznach pracy Urzędu:

Przewodniczący Rady Gminy Pokój i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pokój przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w biurze nr 20  w każdy czwartek w godzinach od 11:00 do 11:30

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek 8:00 do 16:00, wtorek-piątek 7:30 do 15:30

Uwagi:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Opłaty:

Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę ( wniosek ) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46), Zarządzenia Wójta Gminy Pokój 12.02.2004 r. i z 6.03.2012 r.

Wymagane wnioski i dokumenty:

skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko /nazwę/ oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek