Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 25 maja 2012 r. o godz. 14:00

OR.II.0002.15.2012

 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

25 maja 2012 r. o godz.1400

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego z  Gminą Pokój
 6. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.     trwałego upamiętnienia postaci Ferdynanda von Richthofena

b.     podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

c.  ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach

d.     dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków

e.  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

f.    uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2012-2014

g.    regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

h.     wieloletniej prognozy finansowej
i.       zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy                    

mgr Jacek Gosławski                          

 


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2012-05-18