Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zwołuję XVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

 

25 czerwca 2012 r. o godz.1400

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego z  Gminą Pokój
 6. Informacja przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat stanu drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku położonym na terenie gminy Pokój i planowanych pracach remontowych na tej drodze
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok - podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2011 rok

b)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2011 rok

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ja w szkole 2”w ramach Priorytetu

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

b)      określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

c)      udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni

d)      wieloletniej prognozy finansowej
e)      zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy                           
 
mgr Jacek Gosławski                                
 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2012-06-15