Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00

OR.II. 0002.11.2011
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
Zapraszam na XI sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
7 listopada 2011 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Złożenie ślubowania przez radną E.Pawłowską
 1. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój

5.       Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między sesjami
 3. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 4. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia Statutu Gminy Pokój

b)    określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

c)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

d)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Pokój niektórych zadań z zakresu administracji publicznej prowadzonych przez Powiat Namysłowski

e)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

f)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

g)    wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

h)    wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

i)      wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

j)     uchylenia uchwały nr VII/65/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju rejon ulic: Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej”

k)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
l)      zmiany budżetu gminy na 2011 rok
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Gosławski



 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-10-28