Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00

OR.II.0002.19.2012
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 

Zapraszam na  XIX  sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

 
28 grudnia  2012 r. o godz.1400
 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2012 rok
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2012 rok
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wójta Gminy Pokój

b)    wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

c)     Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

d)    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

e)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

f)     określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

g)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

h)     określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów

i)      określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

j)      zmiany budżetu gminy na 2012 rok

k)     uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013

l)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
Przewodniczący Rady Gminy
 

      mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2012-12-21