Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Pokój - 18 lutego 2013 r. o godz.15:00

OR.II.0002.20.2013
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zwołuję XX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

 

18  lutego 2013 r. o godz.1500

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)         uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2013 rok

b)         zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2013 rok

c)         zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2013 rok

d)         uchwalenia Rezolucji dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju

e)         zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie

f)          zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej

g)         zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

h)         zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Pokoju

i)           uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

j)          Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2013 r.

k)         określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

l)           zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

m)       dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 ścieków

n)         wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

o)         udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu

p)         udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni

q)         udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach

r)          udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie

s)          udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju

t)          udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści

u)         zmiany budżetu gminy na 2013 rok

v)         wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
Przewodniczący Rady Gminy                
 
mgr Jacek Gosławski                      

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013-02-08