Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00

 

OR.II.0002.30.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24 lutego 2014 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój

 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 5. Informacja na temat realizacji planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój

 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój

 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

 10. Interpelacje i zapytania radnych

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego

 2. utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno

 3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 4. uchylenia uchwały nr XXIV/229/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków

 5. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2014-2016

 6. wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 7. zmiany budżetu gminy na 2014 rok

 8. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców

 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

 3. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy                     

mgr Jacek Gosławski                            



 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2014-02-14