Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Roczny program współpracy z organizacjami pozarzadowymi


ZARZĄDZENIE Nr 61/2011

WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 28.10.2011 roku

w sprawie:     przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy  Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r.,  Nr 11, poz. 119) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 28 października 2011 r. do dnia 07 listopada 2011 r.

§ 3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój,  na  stronie  internetowej  Gminy Pokój  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

 

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia,  należy  składać  do  Urzędu  Gminy Pokój lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w  terminie określonym w § 2.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialny  jest Mirosław Sais z Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Wójta.

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                   Barbara Zając

                                                                                                                                   Wójt Gminy Pokój

 

 

 DOCZałacznik do uchwały -FORMULARZ KONSULTACJI.doc

 DOCprojekt programu 2012.doc

 

 

 

informację wytworzył(a): Barbara Zając
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 28.10.2011