Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneZARZĄDZENIE Nr 9/2014
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.


 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r., Nr 11, poz. 119) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:
§ 1
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
§ 2
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 18 lutego 2014 r. do 20 lutego  2014 r.
§ 3
Projekt zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój,  na  stronie  internetowej  Gminy Pokój  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.
§ 5
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.
 § 6
Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,  należy  składać  do  Urzędu  Gminy Pokój lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres a.piekarek@gminapokoj.pl w  terminie określonym w § 2.
§ 7
Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
§ 8
Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Agnieszka Piekarek z Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej.
§ 9
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                  (-) Barbara Zając
                                                                                                                Wójt Gminy Pokój

 

 DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9_2014 Wójta Gminy Pokój z 18_02_2014 - PROJEKT UCHWAŁY.doc

 DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr9_2014 Wójta Gminy Pokój z 18 lutego2014- FORMULARZ KONSULTACJI.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2014-02-18