Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.

Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.:

 Lp.  Termin  Zagadnienia  Osoba odpowiedzialna
 za realizację danego zagadnienia
 1.  Styczeń
 1. Szkolenie dla radnych organizowane przez Związek Gmin Śląska Opolskiego

Prezes Zarządu ZGŚO
 2.  Luty
 1. Zatwierdzenie planów pracy na 2007 r.:
      a) Rady Gminy
      b) Komisji Rewizyjnej
      c) Komisji Budżetowej

 3.  Marzec
 1. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie Gminy Pokój
 2. Informacja Komendanta Policji nt bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2006 r.
 4. Absolutorium dla Wójta Gminy
 5. Strategie Rozwoju Gminy i Lokalne Strategie Rozwoju (LEADER)

Komendant Powiatowy PSP

Komendant Powiatowy PolicjiSkarbnik Gminy


Zastępca Wójta
 4.  Kwiecień
 1. Informacja Dyrektora Stobrawskiego Parku Krajobrazowego nt ochrony przyrody i funkcjonowania parku
 2. Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji nt gospodarki melioracyjnej na terenie gminy


Dyrektor Stobrawskiego Parku KrajobrazowegoDyrektor WZiR
 5.  Czerwiec
 1. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r.
 3. Informacja nt realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia  i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej za 2006 rok
 4. Koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju
 5. Jakość kształcenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy P


Kierownik GOPSPrzewodniczący GKRPA

Dyrektor PUP

Wójt GminyWójt Gminy
Dyrektorzy placówek oświatowych
 6.  Sierpień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
 2. Informacja nt planu zimowego utrzymania dróg
 3. Informacja Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju nt funkcjonowania placówki
 4. Przygotowanie Gminy Pokój do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania 2007-2013


Skarbnik GminyKierownik ZGK

Dyrektor SzpitalaZastępca Wójta
 7.  Październik
 1. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
 2. Informacja  nt. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Pokoju
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych


Dyrektor GOKKierownik GBPWójt Gminy
Przewodniczący Rady
 8. Październik - Listopad
 1. Spotkanie robocze w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.

Przewodniczący Rady
Skarbnik Gminy
 9.  Grudzień
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2007 rok
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2007 r.
 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 r.

Przewodniczący Rady


Przewodniczący KR


Przewodniczący KB


Skarbnik Gminy

 
informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 19.02.2007 r.