Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL

 

SG.VI.6220.07.2011                                                                                                                      Pokój, 07 grudnia 2011 r.
 
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego
 
            Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
 
„- Przebudowie z rozbudową dwóch istniejących budynków chlewni na kurniki niosek dla 101 088 sztuk z silosami paszy (OBIEKT NR 1, 2) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – I etap inwestycji;
 
- Budowie sześciu naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności 6 x 6700 dm3 wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200 kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz sześciu budynków inwentarskich – kurników na działkach nr 230,231 km.2, obręb Fałkowice, gm. Pokój- I etap inwestycji;
 
- Budowie od podstaw hali piętrowego kurnika na 90 000 sztuk niosek (OBIEKT NR 3 ) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – II etap inwestycji;
 
- Budowie od podstaw budynku odchowalni kurcząt dla 62 400 sztuk (OBIEKT NR 4) oraz dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności 2 x 6700 dm3 na działce nr 198 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;
 
- Budowie od podstaw hali pomiotu (OBIEKT NR 5) na działkach nr 226, 225 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;
 
- Budowie od podstaw budynku przetwórni jaj i proszkowni (OBIEKT NR 6 i 13) oraz czterech zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności 4 x 6700 dm3 na działkach nr 226, 228 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – IV etap inwestycji”
            Tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
            Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca
2.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
3.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia.
4.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
5.      a/a
 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-12-07