Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dotyczacego przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój


SG.VI.6220.08.2013

                                                                                                                               Pokój, 16 stycznia 2014 r.

                                                                                                                 
 
 
ZAWIADOMIENIE

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, j.t..) w związku art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ) zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój”, prowadzonego na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. ul. Mariańska 2, z siedziba w Namysłowie, zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (pok. nr 42) Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój.

             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 
 

                               Wójt Gminy Pokój

                               /-/
                           Barbara Zając
 
 
Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.       a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2014-01-16