Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miesjcowości Zieleniec i częsci m. Pokój


SG.VI.6220.02.2014

                                                                                         Pokój, 12 lutego 2014 r.

 
 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, 267, j.t.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            podając do publicznej wiadomości, że 06 lutego 2014 r. na wniosek złożony przez BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe S.C. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, z siedzibą w Opolu, zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój realizowanego przez Gminę Pokój

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy
ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

            Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

             Informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

 
 
Zamieszczono:

1.        tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

2.        tablicach ogłoszeń sołectwa Zieleniec oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Zieleniec,

3.        tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój

4.        strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  1. a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2014-02-13