Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, bud. A, pok. nr 42 - I piętro

Telefon (77) 46 93 085 wew. 42

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

  1. art. 217 – 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  2. art. 7a,  7b ust 1, 7d ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
  3. art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.).
  4. art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku przez zainteresowanego o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz CEIDG-1 wniosku (strony 1-4) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wypełnione pozostałe części wniosku CEIDG-1 (strony 5-10) w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku INSTRUKCJA

- Dowód osobisty do wglądu.

Opłata:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia:

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

  1. Wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Wydanie decyzji o odmowie wpisu, jeżeli:
  1.  Art. 7c dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

1)        zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

2)        zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3)        prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Tryb odwoławczy:

 
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu:

-         Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu ul. Oleska 19 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Inne istotne informacje:

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może być:

  1. Złożony osobiście
  2. Wysłany listem poleconym (w takim przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Na podmiocie gospodarczym ciąży obowiązek zgłoszenia organowi ewidencyjnemu w terminie do 14 dni od daty zaistnienia wszystkich zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do podmiotu i jego działalności gospodarczej, powstałych po wpisie do ewidencji i zawierających się w danych zawartych w zgłoszeniu.

Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej musi być zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD). Pliki do pobrania w formacie .pdf:

Zmiana dotyczące rejestracji dziłalnosci gospodarczej od dnia 1 lipca 2011 r.
 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Pawlicki
Data wytworzenia: 2010-04-02