Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, bud. A, pok. nr 42 - I piętro

Telefon (77) 46 93 085 wew. 42

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 1. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 2. art. 7e ust. 1 pkt 1, art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 3. art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.).
 4. art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku przez zainteresowanego o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 

- Wypełniony formularz CEIDG-1 wniosku (strony 1-4) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wypełnione pozostałe części wniosku CEIDG-1 (strony 5-10) w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku INSTRUKCJA

- Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia:
 
Do 30 dni.

Zakończenie sprawy:
 
Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu ul. Oleska 19 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Inne istotne informacje:
 1. Data wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż 14 dni wstecz od dnia złożenia wniosku.
 2. Wykreślenia wpisu dokonuje się w przypadku:
  a. zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
  b. gdy wpis dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  c. gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
  d. wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
  e. zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
  f. gdy organ ewidencyjny dokonał wpisu z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
  g. wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
  h. niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

 Zmiana dotycząca rejestracji działalności gospodarczej od dnia 1 lipca 2011 r. 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Pawlicki
Data wytworzenia: 2010-04-02