Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 35
tel/fax. (77) 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 wew. 35
Referat Finansów – stanowiska ds. obsługi kasowej, egzekucji  należności cywilnoprawnych oraz zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego w rolnictwie
Inspektor Marzena Olejnik

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.(Dz. U. z 2013 r.poz. 1408)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 09.07.2013 r.poz. 789 )

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku z załącznikami

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk wniosku (do pobrania w urzędzie lub Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj od 1 sierpnia 2013 do 31 stycznia 2014 r. przy I terminie składania wniosku.
  3. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj od 1lutego do 31 lipca 2014 r. przy II terminie składania wniosku.
  4. W przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Namysłowskiego wymagane są umowy dzierżawy, oświadczenie właściciela gruntu potwierdzające jego dzierżawę oraz zgoda właściciela na  występowanie dzierżawcy z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub ze strony  internetowej.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy. W przypadku skomplikowanej sprawy termin może ulec wydłużeniu.

Termin składania wniosków:

  1. wnioski składane w I terminie  1-28 lutego 2014 r.
  2. wnioski składane w II terminie 1-31 sierpnia 2014 r.

Opłaty:

brak opłat

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.
Wypłata gotówki w kasie Urzędu Gminy lub na przelew bankowy wskazany we wniosku w terminie od 2-30 kwietnia 2014 r. jeżeli wniosek był złożony w I terminie oraz od 1-31 października 2014 r. jeżeli był złożony w II terminie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy w Pokój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marzena Olejnik
Data wytworzenia: 2012-02-01