Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU

        Pokój, 20.04.2009 r.
OGŁOSZENIE KONKURSU
 
Wójt Gminy Pokój
ogłasza otwarty konkurs ofert

 na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU

 

I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2009 r. – 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

II. Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:

l) wykonuje zadanie samodzielnie lub w partnerstwie,

2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,

3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2009 r.

beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu z Gminy Pokój

IV. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęcią wpływu).

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

l. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

3.Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.

4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Konkurs może być rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

7. O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

VI. Sposób miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 264, poz. 2207).Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www.bip.gminapokoj.pl., na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8 oraz w gazecie o zasięgu lokalnym. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2009-04-20