Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 maja 2014 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.33.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

26  maja 2014 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat planowanych remontów oraz stanu dróg powiatowych i wojewódzkich położonych na terenie gminy Pokój
 6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  d) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  e) zmiany uchwały nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017”
  f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy          

mgr Jacek Gosławski