Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

kompetencje wójta gminy


WÓJT GMINY POKÓJ - Barbara Zając


Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

 Do zadań wójta należy w szczególności:


- przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje
zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Zgodnie z art. 60 ustawy za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:


- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

informację wytworzył(a): Piotr Rudak
za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
data wytworzenia: 5.12.2006r.
Metryczka
  • opublikowano:
    16-06-2004 09:08
    przez: Joanna Ptaszek
  • zmodyfikowano:
    10-08-2007 15:11
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl