Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100

SG.VI.6220.04.2014

Pokój, 02 października 2014 r.

 

Zawiadomienie

o zawieszeniu postępowania
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, 267, j.t.) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

     strony postępowania że 02 października 2014 r. zostało wydane postanowienieNr SG.VI.6220.04.2014 w którym Organ postanowił zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

                       Na postanowienie nie przysługuj zażalenie.

            Niniejsze zawiadomienie zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra i Ładza .

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się na każdym etapie postępowania.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

               Ponadto informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój.

            Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                    Wójt Gminy Pokój

                                                                                               /-/

                                                                                        Barbara Zając

 

           

Otrzymują:

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krzywa Góra,
    3. tablicach ogłoszeń sołectwa Ładza oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Ładza
    4. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  2. a/a