Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2014
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 16 października 2014 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. , Nr 11, poz. 119) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30 października 2014 r. do 5 listopada   2014 r.

§ 3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój,  na  stronie  internetowej  Gminy Pokój  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,  należy  składać  do  Urzędu  Gminy Pokój lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres a.piekarek@gminapokoj.pl w  terminie określonym w § 2.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Agnieszka Piekarek z Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni  Sekretarz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pokój
(-)            
Barbara Zając   

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2014
  przez: Agnieszka Piekarek
 • opublikowano:
  30-10-2014 15:36
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3028
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl