Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R. O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJUPokój, 9.12.2014 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Ocena merytoryczna (test z wiedzy merytorycznej, przedstawienie koncepcji przez kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna) nastąpi 11.12.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój sala narad.

Joanna Ptaszek                

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


Pokój, 9.12.2014 r.

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym kierowniczym – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

 1. E. Hylla  zam. w Paryżu
 2. T. Szurmak zam. w Kluczborku

Joanna Ptaszek               

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R.
 O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

- KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POKOJU

Wójt Gminy Pokój
 ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  w POKOJU, w pełnym wymiarze czasu pracy
        liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania:
1. niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju (Statut i Regulamin Organizacyjny stanowią załączniki do ogłoszenia),
 • bardzo dobra znajomość  zagadnień związanych z zarządzaniem projektami,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do tworzenia prezentacji,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • obywatelstwo polskie,
 • prawo jazdy kat B,
 • stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

2. dodatkowe:
brak

3.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na pierwszym piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę, jedno z wejść do budynku nie posiada stopni i wysokiego progu, co umożliwia dogodne wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym, a także w terenie.

4. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata:
Umiejętność pracy z zespołem, zdolność analitycznego myślenia, aktywność w działaniu, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność, w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista.

5.Zakres wykonywanych zadań:
Realizację zadań własnych, zleconych powierzonych gminie wynikających z przepisów prawa w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, ubieganie się i realizowanie projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi i krajowymi.

6. Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”,
 11. koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,
 12. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika GOPS w Pokoju, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
 13. kserokopia dowodu osobistego.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu - mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju”.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 8 GRUDNIA 2014 r. DECYDUJE DATA WPŁYWU DO SEKRETARIATU URZĘDU GMINY POKÓJ

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693097 wew. 36

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął co najmniej 6 %.


Załącznik: