Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji

ZARZĄDZENIE NR 123/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 1 sierpnia 2008r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej oraz i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji.
 

    Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 1; § 3 ust. 2 pkt. 3; § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury /Dz. U z 2004r., Nr 154, poz. 1629/ Wójt Gminy Pokój zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju.

§ 2

 1. Treść ogłoszenia określająca wymagania kwalifikacyjne oraz termin składania aplikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na tablicach ogłoszeń oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.

§ 3

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora w następującym  w składzie osobowym:

 1. Joanna Ptaszek – przewodniczący
 2. Zofia Cioma – członek komisji
 3. Marcin Maryjowski – członek komisji
 4. Hubert Kołodziej – członek komisji

§ 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin pracy Komisji przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję osobę pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do umożliwienia kandydatom na stanowisko Dyrektora zapoznanie się z warunkami organizacyjno – finansowymi instytucji kultury.

§ 6

Obsługę Komisji Konkursowej oraz niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia organizator – Wójt Gminy Pokój.

§ 7

Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacją, Komisja konkursowa kończy działalności i ulega rozwiązaniu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy         

Barbara Zając        


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/08
Wójta Gminy Pokój
z dnia 1 sierpnia 2008r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POKOJU

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. znajomość funkcjonowania instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3. wiedza oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych, w tym na działalność kulturalną,
  4. znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych,
  5. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
  6. niekaralność,
  7. dobry stan zdrowia,
  8. dyspozycyjność.
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać następujące dokumenty :
  1. list motywacyjny – uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz CV,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze zdjęciem,
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpisy dyplomów i świadectw),
  4. dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (kursy, zaświadczenia świadectwa pracy),
  5. koncepcję organizacji i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju oraz koncepcję organizacji pracy na stanowisku dyrektora,
  6. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
  7. oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  8. oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn zm.),
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, adres - ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój w terminie do 25 września 2008r. do godz. 14.00.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta.

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju – niezbędnych informacji udzieli pełniący obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju – ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój, natomiast o bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej informacji udzieli Skarbnik Gminy Pokój.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-08-07