Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100

SG.VI.6220.04.2014

Pokój, 03 grudnia 2014 r.

 

Zawiadomienie

o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 

            Na podstawie z art. 33 ust. 1, pkt. 1), 4), 5), 6), 7), 8) oraz art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, 1235, z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

     społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia obejmować będzie w szczególności:

                a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

                b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

                c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

 

            Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowym postępowaniu jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami właściwymi do uzyskania ustawowych opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Oplu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.   

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, czyli w terminie od 04 grudnia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013,1235 z późn. zm.) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

            1) w formie pisemnej;

            2) ustnie do protokołu;

            3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

            Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 42 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

 

                                                                                    Wójt Gminy Pokój

                                                                                               /-/

                                                                                        Barbara Zając

 

           

Otrzymują:

  1. strony społeczęństwo poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krzywa Góra,
    3. tablicach ogłoszeń sołectwa Ładza oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Ładza
    4. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  2. a/a