Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy

ZARZĄDZENIE NR 79/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2008 r.
 
 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, oraz ustalenia regulaminu jej pracy.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 27 uchwały Rady Gminy Pokój nr XII/95/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój, oraz uchwały Rady Gminy Pokój nr XV/120/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pokój nr XII/95/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

            Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

 
1.   Konrad Walek
2.   Danuta Gryl
3.   Wacław Kociencki
4.   Zygmunt Wójcik         
5.   Edyta Ziemniak
 
§ 2
 

Zakres prac i tryb pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa jej regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 3
 

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminapokoj.pl.

 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  Załącznik
do Zarządzenia Nr 79/2008.
Wójta Gminy Pokój

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 

 

REGULAMIN SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

 
§ 1
 

Celem powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zwanej dalej Komisją jest zapewnienie społecznego udziału w sprawach z zakresu:

 
1) najmu lokali komunalnych,
2) najmu lokali socjalnych,
3) adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne,
4) innych kwestii lokalowych.
 
§ 2
 

1.      Społeczna Komisja Mieszkaniowa zwana dalej Komisją jest powoływana na okres kadencji Wójta Gminy.

2.      Zmiana lub uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania.

3.      Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy, a następne Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na kwartał, ustalając projekt porządku, miejsce, dzień i godzinę posiedzenia.

 
§ 3
 

1.      Komisja wydaje opinie w sprawach o przydział lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

2.      Komisja sporządza i przedkłada Wójtowi Gminy projekty list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

3.      Komisja może przeprowadzać wizje lokalne w celu właściwej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych wnioskodawców i ich rodzin w sprawach określonych w § 1.

 
§ 4
 
Komisja przy rozpatrywaniu wniosków:

1) przestrzega obowiązujących przepisów prawa,

2) stosuje zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określone w uchwałach Rady Gminy oraz zasady współżycia społecznego,

3) uwzględnia możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania wolnych lokali oraz ich stanu technicznego.

 
§ 5
 

1.      Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany przez członków Komisji ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.

2.      Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków.

3.      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.      W posiedzeniach Komisji mogą brać udział Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy inna osoba zaproszona, bez prawa głosu.

 
§ 6
 

1.      Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

2.      Protokół powinien zawierać w szczególności:

a) datę i miejsce posiedzenia,

b) listę obecnych członków Komisji,

c) opinie, wnioski dotyczące rozpatrywanych spraw.

3.      Protokół podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 
§ 7
 

Członek Komisji zostaje wyłączony z prac nad opiniowaniem wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, dla osoby, z którą pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego obiektywizmu lub bezstronności, a także, jeżeli jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie.


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-04-28