Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz - działka nr 804/4, obręb Domaradz

Wójt Gminy Pokój działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości

wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz

 

Lp.

Opis nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości
wg danych
z ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
w planach zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

Prawa lub zobowiązania obciążające

1.

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 

804/4

 

    0,7043

 

OP1U/000
46934/0

 

Obszar o powierzchni 0,6943 ha ujęty jest w ewidencji jako B-RVI (użytki rolne zabudowane), natomiast 0,0100 ha ujęte jest jako W (rowy).
Teren o powierzchni 0,2300 ha,
na którym znajduje
się wyceniana działka, przeznaczony jest w studium
pod zabudowę mieszkaniową
i usługi dla ludności. Pozostała część terenu o powierzchni 0,4743 ha przewidziana jest pod rozwój przemysłu, budownictwa, składów, magazynów, urządzeń obsługi i produkcji rolnej, ochrony środowiska, komunalnych.

 

 

Bezprzetargowa Termin wnoszenia opłat - raty zgodnie z § 10 ust 1-4 Uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości z późn. zmianiami.

 

 

Wartość prawa własności działki – 174 857,89 zł;

 

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wycenianej nieruchomości
106 663,31 zł;

 

Różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego
68 195,00 zł;

 

 

Brak

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego wpłynął 22 grudnia 2014 r. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. , Nr 261 poz. 2603 ze zm.), termin złożenia wniosku upływa 2 marca 2015 roku
(tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 19 stycznia 2015 roku do dnia 8 lutego 2015 roku.