Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR 95/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 25 czerwca 2008 r.
 
 

W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.

 
 

Na podstawie art. 8 pkt.1 i art. 23 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.
z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr X/68/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2007-2011 zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

Ustala się stawkę bazową czynszu podstawowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości: 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100).

     
§ 2
 

Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze zawiadomienia, które zostanie doręczone najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzającym zmiany.

 
§ 3
 

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminapokoj.pl

 
§ 4
 

Traci moc zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój

 
§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-06-25