Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR 94/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 25 czerwca 2008 r.
 
 

W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój

 
 

Na podstawie art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr X/68/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2007-2011 zarządzam co następuje:

 
§ 1
 

Ustala się stawkę bazową czynszu podstawowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości: 2,41 zł (słownie: dwa złote 41/100).

     
§ 2
 

Czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu zgodne z uchwałą nr X/68/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 roku:

a)      lokal mieszkalny bez łazienki – obniżka o 10 %

b)      lokal mieszkalny bez WC ( poza budynkiem) – obniżka o 10 %

 
§ 3
 

Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze zawiadomienia, które zostanie doręczone najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzającym zmiany.

 
§ 4
 

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminapokoj.pl

 
§ 5
 

Traci moc zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój

 
§ 6
 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-06-25