Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 5 lutego 2015 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.4.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zwołuję IV  sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

5 lutego 2015 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas III sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2015 rok
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2015 rok
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2015 rok
  d) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dąbrówka Dolna
  e) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Domaradzka Kuźnia
  f) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Domaradz
  g) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Fałkowice
  h) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kopalina
  i) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Krogulna
  j) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Krzywa Góra
  k) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lubnów
  l) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ładza
  m) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pokój
  n) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Siedlice
  o) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Zawiść
  p) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Zieleniec
  q) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2015 rok
  r) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
  s) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  t) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  u) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  v) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej
  w) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  x) wieloletniej prognozy finansowej
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski